αγγλική μετάφραση του όρου «länsirannikolla»

FI

«länsirannikolla» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «länsirannikolla».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «länsirannikolla» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FinnishYhdistyneen kuningaskunnan länsirannikolla on viisi toimivaa ydinvoimalaa; en vastusta niitä.
Along the west coast of Britain there are five active nuclear plants; I have no objection to them.
FinnishIrlannin länsirannikolla on monia alueellisia lentoasemia.
There are a number of regional airports on the west coast of Ireland.
FinnishNamibia havainnollisti muutama vuosi sitten sen hirveyden, jota Afrikan länsirannikolla tapahtuu.
The horror of what is happening down the west coast of Africa was illustrated a few years ago by Namibia.
FinnishMaan länsirannikolla on syvänmeren korallia.
FinnishTilanne on varmasti samanlainen niin Skotlannissa kuin Irlannin länsirannikolla - vakavaa epäluottamusta on olemassa.
I imagine it is the same in Scotland as it is on the west coast of Ireland - a serious mistrust exists.
FinnishMiksi syntyy, kuten juuri nyt El Niño tietyssä syklissä Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vaikuttaa säätapahtumiin?
Why does El Niño occur in a particular cycle off the South American west coast and influence the weather?
FinnishPääasiallinen ongelmamme on maatalous ja korkean sademäärän aiheuttamat valumavedet, varsinkin länsirannikolla.
The main problem for us is agriculture and the run-off because of high rainfall, especially on the west coast.
FinnishToivottavasti uusi järjestely tarjoaa Irlannin länsirannikolla sijaitsevalle Shannonin lentokentälle jonkinlaisen suojan.
The new arrangement will hopefully offer some protection to Shannon Airport on the west coast of Ireland.
FinnishYhdysvaltojen länsirannikolla, jossa minun asemapaikkani oli, Yhdysvaltojen suurimmat huolenaiheet olivat Kiina ja Kaukoitä.
On the West Coast of the US where I was stationed, China and the Far East were the primary concerns for the US.
FinnishRuotsissa olemme länsirannikolla 50 vuoden ajan ja Itämerellä viime aikoina saanee kokemusta yksinkertaisesta rajoituksesta.
We have 50 years of experience of a simple limit on the West Coast of Sweden and more recently in the Baltic Sea.
FinnishMutta länsirannikolla levinneen rauhan ja rakkauden sanoman takana oli myös voimaa ja sitkeyttä, joka sai aikaan koko hippiliikkeen.
And for all the talk of peace and love on the West Coast, there was muscle to the movement that started out here.
FinnishPortugalin hallitus on estänyt elokuun lopusta asti hollantilaisen -aluksen pääsyn satamaan Portugalin länsirannikolla.
Ever since the end of August, the Portuguese Government has been preventing the Dutch vessel from entering a port on the west coast of Portugal.
FinnishYmmärrän, miksi monet poliitikot näkevät eurooppalaisia kalastajia mieluummin Afrikan länsirannikolla kuin Brysselin kaduilla.
I can understand that many politicians prefer to see European fishermen on the west coast of Africa rather than in the streets of Brussels.
Finnish   Arvoisa puhemies, Skotlannin länsirannikolla sijaitsevan Clyde-joen alajuoksun alueella on erinomainen maine maailmanluokan valtamerialusten valmistamisessa.
   Mr President, the lower Clyde on the west coast of Scotland has a fine record for building world-class ships.
FinnishIrlannille aiheutuu huomattava ydinuhka Yhdistyneen kuningaskunnan länsirannikolla sijaitsevista ydinvoimaloista, joista jotkin toimivat ja jotkin on suljettu.
There is a significant nuclear threat to Ireland from nuclear stations, some working and some closed, on the west coast of Britain.
FinnishOngelmat, joita näillä, varsinkin Irlannin lounais- ja länsirannikolla sijaitsevilla saarilla ilmenee, eivät ole hyväksyttäviä millään yhteisön mittapuulla mitattuna.
The problems encountered on these islands, notably off the south-west and west coast of Ireland are not acceptable by any Community standard.
FinnishTämä ydinvoimalaitos Ison-Britannian länsirannikolla kaukana Lontoon valtaistuimesta on ollut ja on yhä vakava huolenaihe Irlannin kansalaisille.
That nuclear installation on the west coast of Britain, far from the cosy seat of power in London, has been and remains a cause of serious concern to Irish citizens.
FinnishIrlantiin kohdistuu merkittävä ydinvoimaan liittyvä riski Yhdistyneen kuningaskunnan länsirannikolla sijaitsevien ydinvoimalaitoksien vuoksi; Sellafield on niistä tunnetuin.
There is a significant nuclear risk to Ireland because of the nuclear plants on the west coast of Britain; Sellafield is the most famous.
FinnishEuroopan unioni pitää yllä korkeaa profiilia Washingtonissa ja New Yorkissa, mutta satunnaisia käyntejä lukuun ottamatta sillä ei ole edustusta länsirannikolla.
The European Union maintains a high profile in Washington and New York but, except for occasional visits to the West Coast, there is no presence there.
FinnishTämä aiheuttaa jälleen merkittävän ongelman länsirannikolla toimiville omille kalastajillemme, jotka harjoittavat sekakalastusta ja pyytävät lasikampelaa, merikrottia ja kummeliturskaa.
Again, this causes a major problem for our own fishermen on the west coast who are working in mixed fisheries with megrim, monkfish and hake.
Αλλα λόγια
Finnish
  • länsirannikolla

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.