FI

kirjoittaa [kirjoitan|kirjoittanut] {ρήμα}

volume_up
Kansalaiset voivat kirjoittaa Euroopan parlamentille saada vastauksen kyseisillä kielillä.
Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.
Voisitteko te myös kirjoittaa Yhdysvaltain Brysselin-suurlähettiläälle?
Could you also please write to the US Ambassador to the European Union?
Puhemiehemme pitäisi myös kirjoittaa kirje etiopialaiselle kollegalleen.
Our President should also write a letter to his Ethiopian counterpart.
Luettelo yleisistä sijainneista, jotka voit kirjoittaa suoraan osoiteriville:
Here is a list of common locations you can type directly into the Address bar:
Muokkausruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
Tekstiruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
Voitte kirjoittaa yksiköille, jotta ne oikaisisivat sanatarkat istuntoselostukset.
You can write to the services to correct the verbatim report.
Emme voi kirjoittaa historiaa uudestaan, ja juuri näin tässä mietinnössä yritetään tehdä.
We cannot rewrite history and that is what the report tries to do.
Olen iloinen, että sain kirjoittaa tätä mietintöä koskevan lausunnon naisten oikeuksien valiokunnassa.
I am pleased that I was able to write an opinion on this report in the Committee on Women's Rights.
kirjoittaa (επίσης: tehdä, luoda)
Kun kirjoitat tekijän nimen, saat näkyviin luettelon kyseisen henkilön tiedostoista.
Type the name of an author to see a list of files by that person.
DVD- tai CD-levyille kirjoittaminen vaatii yhteensopivan optisen aseman
DVD/CD authoring requires a compatible optical drive
Oikeinkirjoitus tarkistetaan sitä mukaa kuin kirjoitat sähköpostiviestiä.
Spelling is checked continuously as you compose an email.
Read and compose email when you're offline.
Sähköpostiviestin kirjoittaminen on kuin kirjoittaisi muistiinpanoja tekstinkäsittelyohjelmassa.
Composing an e‑mail message is just like writing a note in a word processor.
kirjoittaa (επίσης: haamukirjoittaa)
kirjoittaa (επίσης: kirjata, piirrottaa)
kirjoittaa (επίσης: sakottaa)
Hän kirjoittaa: "Kirjoitan teille siinä toivossa, että Euroopan parlamentti voi tehdä jotain Ranskassa pidettävän maailman cupin finaalin naurettavalle lippujenjakelujärjestelmälle.
He says, ' I write to you in the hope that the European Parliament can do something about the ridiculous ticket allocations for the World Cup finals in France.
Kaikki tarkistukset ovat hyväksyttäviä, mutta haluaisin tehdä hienosäätöä tarkistukseen 10, jossa pyydetään, että kyseinen teksti kirjoitettaisiin lippuun.
All of the amendments are acceptable, but I would like to make a clarification as regards Amendment No 10, which calls for the inclusion of the text in question on the ticket.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «kirjoittaa» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

FinnishJos tiedät WWW-sivun URL-osoitteen, voit kirjoittaa sen suoraan Internet Exploreriin:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
FinnishLuettelo yleisistä sijainneista, jotka voit kirjoittaa suoraan osoiteriville:
Here is a list of common locations you can type directly into the Address bar:
FinnishMuokkausruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
FinnishVoit lisätä tekstiä napsauttamalla haluamaasi kohtaa ja alkamalla kirjoittaa.
To insert text, click where you want to insert the text and then just start typing.
FinnishLehdistöä uhataan lakkauttamisella heti, kun se kirjoittaa kriittisen artikkelin.
As soon as a critical article is written, the newspapers are threatened with closure.
FinnishHakusanaa varten ei aina tarvitse kirjoittaa jokaisen sanan jokaista kirjainta.
Sometimes you do not have to enter every letter of every word into your keyword search.
FinnishTekstiruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
FinnishBrittiläinen sanomalehti Dairly Mirror voisikin kirjoittaa: "It's the only way, José!"
As Britain's newspaper the Daily Mirror might say, 'It's the only way, José!'
FinnishOikeuden tehtävänä ei ole kirjoittaa historiaa, se on historiantutkijoiden tehtävä".
It is not up to the law to write history; that is a matter for historians’.
FinnishJos et vieläkään saa yhteyttä, yritä kirjoittaa sen sijaan etätietokoneen IP-osoite.
If you still can't connect, try typing the IP address of the remote computer instead.
FinnishWordPadin avulla voi kirjoittaa kirjeitä, aineita ja muita yksinkertaisia asiakirjoja.
With WordPad, you can type letters, book reports, and other simple documents.
FinnishUnohdin ehkä kirjoittaa nimeni siihen, mutta osallistuin eilen kaikkiin äänestyksiin.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
FinnishEn näe syytä kirjoittaa sitä uudelleen tai tulkita sitä uudelleen valikoivasti.
Finnish11:15 Video: Hän ottaa liidunpalan ja alkaa kirjoittaa jotakin lattiaan.
11:15 Video: She takes a piece of chalk and begins writing something on the floor.
FinnishTämänpäiväinen Guardian-lehti kirjoittaa, että Chiquitan näkymät ovat ruusuiset.
FinnishOn aivan sama, kuka tätä hölynpölyä kirjoittaa. Siinä ei joka tapauksessa ole järkeä.
It does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
FinnishVoit myös kirjoittaa Yritysportaalin URL-osoitteen suoraan selaimeen.
You can also type the URL for My Company Portal directly into your Web browser.
FinnishVoit kirjoittaa tekstiä käsinkirjoituksen tunnistuksella tai kosketusnäppäimistöllä.
FinnishTällöin voit kirjoittaa 1, 4, 8 tulostaaksesi esimerkiksi ainoastaan sivut 1, 4 ja 8.
FinnishHän oli aiemmin verkonvalvoja, mutta nyt hän kirjoittaa Windows-verkoista.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.