αγγλική μετάφραση του όρου «haitallinen»

FI

«haitallinen» Αγγλικά μετάφραση

FI haitallinen
volume_up
{επίθετο}

haitallinen (επίσης: paha, vahingollinen)
volume_up
harmful {επιθ.}
Toinen vaihtoehto on vähemmän äkillinen mutta lopulta aivan yhtä haitallinen.
The second alternative is less harsh but ultimately just as harmful.
Tämä mietintö on haitallinen, ja sen vaikutukset ovat järjettömiä.
This report is harmful, and its effects are perverse.
Väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistamisen haitallinen luonne olisi tunnustettava nopeasti.
In recognition of the harmful nature of counterfeiting and piracy, time should not be lost.
haitallinen
Tässä yhteydessä suorien tukien rajoittaminen on haitallinen toimi.
Taken in this context, capping direct payments is a counterproductive measure.
This approach is malicious and counter-productive.
Kansallisen valuutan sitominen Yhdysvaltain dollariin oli mahdollisesti myös haitallinen toimi.
The pegging of the national currency to the US dollar was probably another counterproductive move.
haitallinen (επίσης: vahingollinen)
volume_up
detrimental {επιθ.} [επίσημο]
Esitetyt perustelut ovat kuitenkin harhaanjohtavia ja niillä on haitallinen vaikutus.
However, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
Tällä on kauaskantoinen haitallinen vaikutus vammaisten etuihin ja ihmisarvoon.
This will have a far-reaching detrimental impact on the interests and dignity of people with disabilities.
I believe that in actual fact this is having a detrimental effect.
haitallinen (επίσης: turmiollinen, tuhoisa)
volume_up
destructive {επιθ.}
haitallinen (επίσης: inhottava, kamala, julma, paha)
volume_up
evil {επιθ.}
haitallinen (επίσης: paha, ilkeä, tuhoisa, vahingollinen)
volume_up
malicious {επιθ.}
This approach is malicious and counter-productive.
Vaikka suurin osa ponnahdusikkunoista onkin mainoksia, ne voivat myös sisältää haitallisen koodin.
Although most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Valvoo selaimen tietoturva-asetuksia, jotka ovat ensimmäinen puolustuslinja Internetin haitallista sisältöä vastaan.
Monitors browser security settings, which are your first line of defense against malicious content on the Internet.
haitallinen (επίσης: vahingollinen, myrkyllinen)
volume_up
noxious {επιθ.}
Dikloorimetaani on ainutlaatuisen haitallinen kemikaali, koska se aiheuttaa syöpää, sillä on huumaava vaikutus ja kielteisiä terveysvaikutuksia.
DCM is a noxious chemical in that it is carcinogenic, has a narcotic effect and has harmful effects on health.
haitallinen (επίσης: turmiollinen, tuhoisa, tappava)
volume_up
pernicious {επιθ.}
haitallinen (επίσης: vahingollinen)
volume_up
prejudicial {επιθ.}
Pelkäämme, että kyseinen tarkistus voi tietyissä tapauksissa olla myös haitallinen.
We fear it may also be prejudicial in certain circumstances.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «haitallinen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FinnishTietysti kyseessä on jälleen yksi haitallinen seuraus Lissabonin sopimuksesta.
Of course, this is another of the baleful consequences of the Lisbon Treaty.
FinnishDynaaminen allekirjoitus on tapa tarkistaa, onko epäilyttävä ohjelma haitallinen vai ei.
Dynamic signature is a way to check whether a suspicious program is bad or not.
FinnishEi, päästö voi olla aivan yhtä haitallinen yrityksen koosta riippumatta.
The consequences are the same, regardless of the size of the works concerned.
FinnishHaitallinen vaikutus ulkomaisen pääoman investointivalmiuteen on selvää jo etukäteen.
The negative effect on the readiness of foreign capitalists to invest is preprogrammed.
FinnishYksimielisyyden aikaansaamisella vältettäisiin haitallinen vaikutus EU:n maatalousalaan.
Achieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
FinnishSaasteella on haitallinen vaikutus sekä ihmiselämän pituuteen että sen laatuun.
Pollution has an adverse effect not only on the length of human life, but also on its quality.
FinnishSe on haitallinen vaikutus, jonka voimme ehkä poistaa tulevaisuudessa.
That is a negative effect which we may be able to eliminate in the future.
FinnishHaluan todeta esittelijä Jarzembowskille, että säädös olisi haitallinen työpaikkojen kannalta.
I want to say to Mr Jarzembowski that this law would be devastating for jobs.
FinnishTällä on haitallinen vaikutus muihin alueisiin erityisesti, kun rannikkoalueet ovat yhteisiä.
It has a knock-on effect in other areas, especially where there are shared coastlines.
FinnishÄänestin mietintöä vastaan, koska minusta se on haitallinen syrjäisimmille jäsenvaltioille.
I voted against this report's proposal as I believe it will harm the outlying Member States.
FinnishVieläkin vaikeampaa on saavuttaa yksimielisyys siitä, miten käsite "haitallinen" pitäisi määritellä.
It will be even more difficult to agree on how to define the concept of "damaging' .
FinnishTupakka on haitallinen kansanterveydelle, ja sitä on kohdeltava sen mukaisesti.
Tobacco has serious implications for public health and our approach to this subject must take this into account.
FinnishLainsäädännön lisäämisellä on itse asiassa haitallinen vaikutus.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, ettei karjalle haitallinen suu- ja sorkkatauti ole vaarallinen ihmisille.
We must remember that the foot and mouth that affects livestock is not dangerous to man.
FinnishPäätöstä ei voida hyväksyä, koska se tehtiin yksipuolisesti ja se on haitallinen EU:n kalastajille.
This decision is unacceptable because it has been taken unilaterally and penalises EU fishermen.
FinnishKokemus on osoittanut, että tällaisella siirtojärjestelmällä on haitallinen vaikutus kasvuun pitkällä aikavälillä.
Experience shows that such transfer systems have a bad effect on long-term growth.
FinnishTällä on erittäin haitallinen vaikutus maidontuotantoon erikoistuneiden tilojen kannattavuuteen.
This has a very negative effect on the profitability of farms that have specialised in milk production.
FinnishMeidän on välittömästi lopetettava tämä haitallinen spekulointi.
FinnishSellaisten toimenpiteiden vaikutus on erittäin haitallinen taloudelle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
The impact of such measures is extremely damaging to the economy in the medium and long term.
FinnishAine on siis haitallinen ympäristölle ja terveydelle.