αγγλική μετάφραση του όρου «sloučit»

CS

«sloučit» Αγγλικά μετάφραση

CS

sloučit {ρήμα}

volume_up
Nová směrnice má konsolidovat, přepracovat a sloučit tyto stávající směrnice.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
V budoucnu bychom mohli sloučit posty pana Rehna a pana Barniera.
In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
It is therefore not my intention to merge for the sake of it.
sloučit (επίσης: splynout, spojit)
Select the photos that you want to fuse together.
Select the photos you want to fuse.
sloučit (επίσης: syntetizovat)
sloučit (επίσης: spojit)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sloučit» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

CzechDomnívám se, že s ohledem na to bychom měli sloučit tuto rozpravu s hlasováním sněmovny.
I think that in this light we should consolidate this debate with a House vote.
CzechMůžete sloučit i více než dva klipy najednou, pokud následují po sobě.
You can combine more than two clips at a time as long as they are consecutive.
CzechNaproti tomu může existovat soubor rozdělený do menších klipů, které chcete sloučit.
Conversely, you might have a file that was divided into smaller clips that you want to combine.
CzechDojde k přerušení synchronizace souboru, dokud nerozhodnete, jak rozdíly sloučit.
This stops sync from being completed for this file until you decide how to reconcile the differences.
CzechSloučit povolení k pobytu a pracovní povolení je dobrá myšlenka.
CzechJak chceme toto nabádání ke konzumnějšímu stylu života sloučit s nutností rozumného využívání zdrojů?
How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
CzechBylo to způsobeno silně odlišnými názory členů Rady, které Komise nedokázala sloučit.
This was simply due to the widely differing opinions held by members of the Council which the Commission could not reconcile.
CzechNení možné toto všechno sloučit do jednoho bloku.
CzechJe pravda, že tvrdíme, že je potřeba sloučit tato občanská a lidská práva se zajištěním bezpečnosti.
It is true that we are saying that we need to reconcile these rights of citizens and human beings with guaranteeing security.
CzechTyto dvě rozpravy by bylo možné sloučit.
CzechSloučit neslučitelné zůstane velkou výzvou.
CzechZa tímto účelem potřebujeme harmonizovaná preventivní i trestní opatření, která bychom měli sloučit do jednotné politiky.
To do so we need harmonised preventive and punitive measures and we need to integrate them into a single policy.
CzechV podokně Obsah, případně ve scénáři, podržte klávesu CTRL a následně klepněte na souvislé klipy, které chcete sloučit.
In the Contents pane or on the storyboard, hold down the CTRL key, and then click the contiguous clips you want to combine.
CzechV nabídce Klip klepněte na příkaz Sloučit.
CzechNárodní centrální banky mají možnost své operační činnosti pro účely řízení devizových rezerv ECB sloučit s jinými národními centrálními bankami.
NCBs can opt to pool their operational activities for the management of the ECB’s foreign reserves with other NCBs.
CzechPodle posledního návrhu Komise by se agentura ENISA měla sloučit s plánovaným Evropským úřadem pro trh elektronických komunikací.
The latest proposal from the Commission was that ENISA be merged with the planned European Authority for Telecommunications Markets.
Czech. - Paní předsedající, v luxusní době, kterou na své vystoupení v tomto Parlamentu mám, chci své zprávy sloučit.
rapporteur. - Madam President, I want to bring together my two reports in the luxurious amount of time I have for my introduction in this House.
CzechRovněž chceme, aby se nezletilí mohli sloučit například s tetami a strýci v jiném členském státě, než aby byli ponecháni bez pomoci.
We also want minors to be able to join, for example, aunts and uncles in another Member State, rather than being left to their own devices.
CzechJe velmi obtížné sloučit oba tyto trendy, proto považuji hledání inovativního financování za důležité a domnívám se, že stojí za to snažení.
It is difficult to reconcile both of these trends, so I consider the search for innovative financing to be important and worth pursuing.
Czech. - (PT) Jak jsme v průběhu tohoto procesu zdůraznili, cílem je sloučit a schválně zaměnit "hospodářskou soutěž" za "transparentnost".
in writing. - (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.