αγγλική μετάφραση του όρου «pozoruhodný»

CS

«pozoruhodný» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
pozoruhodný {αρσ.επιθ.}
CS

pozoruhodný {αρσενικό επίθετο}

volume_up
pozoruhodný (επίσης: mimořádný)
Toto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Je to možná ten nejvíc pozoruhodný společensky prospěšný podnikatel v oblasti vzdělávání na světě.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
I would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
pozoruhodný (επίσης: vynikající, význačný)
pozoruhodný (επίσης: neobyčejný, nápadný, zarážející, zvláštní)
Pozoruhodná je skutečnost, že dnešní mladí Evropané nikdy nezažili typ účinných preventivních kampaní, které běžely v 80. letech.
One striking thing is the fact that today's young Europeans have never experienced the type of effective prevention campaigns that were run in the 1980s.
Rostoucí význam rozvíjejících se tržních ekonomik je pozoruhodný z demografického i hospodářského pohledu jak na makroekonomické, tak i mikroekonomické úrovni.
The growing importance of the emerging market and developing economies ("emerging economies") is striking in both demographic and economic terms; and at both macroeconomic and microeconomic level.
pozoruhodný (επίσης: patrný, postřehnutelný, zjevný, znatelný)
pozoruhodný
. - Mr President, today is a noteworthy day.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pozoruhodný» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Czech. ~~~ A je to vskutku pozoruhodný graf.
This is explicitly showing you how things scale, and this is a truly remarkable graph.
CzechToto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
CzechZ bídy bylo pozvednuto čtyři sta milionů lidí - což je pozoruhodný úspěch.
Four hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.
CzechProtiklad s Čínou, kterou minulý týden postihlo silné zemětřesení, je pozoruhodný.
The contrast with China, tragically struck by a violent earthquake last week, is remarkable.
CzechJe to možná ten nejvíc pozoruhodný společensky prospěšný podnikatel v oblasti vzdělávání na světě.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
Czech. - Vážený pane předsedající, dnešní den je pozoruhodný.
CzechChtěla bych zdůraznit pozoruhodný ekonomický pokrok Tchaj-wanu.
I would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
CzechSteve Badylak - který je na Univerzitě v Pittsburgu - měl, asi před deseti lety, pozoruhodný nápad.
Steve Badylak -- who's at the University of Pittsburgh -- about a decade ago had a remarkable idea.
CzechChci ještě ukázat tento obrázek protože je pozoruhodný.
CzechNyní je bezpečné být na okraji, být pozoruhodný.
CzechTo je jeden pozoruhodný výsledek této rozpravy, který pomáhá vyjasnit situaci, a já jsem za to vděčný.
That is one remarkable result of this debate which helps to clarify the situation and I am grateful for this.
CzechCelkový pokrok Černé hory směrem ke splnění podmínek pro členství v Evropské unii je pozoruhodný.
Montenegro's overall progress towards fulfilment of the criteria for European Union membership has been remarkable.
CzechKomise udělala pozoruhodný pokrok z hlediska přechodu na aktuálnější systém podpory zemědělství.
The Commission has made a fair amount of progress in changing over to a more up-to-date system of support to agriculture.
CzechNemusí se Vám to líbit, ale 12-ti metrový pes vyrobený ze křoví uprostřed New Your City je pozoruhodný.
You don't have to like it, but a 40-foot tall dog made out of bushes in the middle of New York City is remarkable.
CzechToto je pozoruhodný obrázek naší domovské planety.
CzechStojí o 35% více než obvyklé barvy, protože Dutch Box vyrobil obal, o kterém si lidé povídají, protože je pozoruhodný.
It costs 35 percent more than regular paint because Dutch Boy made a can that people talk about, because it's remarkable.
CzechVím, že profesor Geoffrey Sachs, který je mimochodem pozoruhodný člověk, bojuje a propaguje globální potravinový fond.
I know that Professor Geoffrey Sachs, who is incidentally a remarkable man, is fighting and campaigning for a global food fund.
CzechZa druhé, váš dokument je pozoruhodný.
CzechJestliže mají někteří členové tohoto Parlamentu spadeno právě na Álvara Uribeho, ukazuje to na jejich pozoruhodný žebříček hodnot.
It shows an extraordinary set of priorities that he should be the person that some in this Chamber have chosen to pick on.
CzechA pozoruhodný je opravdu to pravé slovo, protože si myslíme, že to znamená krásný, ale zároveň to znamená -- stojí to za zmínku.
And "remarkable" is a really cool word because we think it just means neat, but it also means -- worth making a remark about.