αγγλική μετάφραση του όρου «krupobití»

CS

«krupobití» Αγγλικά μετάφραση

CS krupobití
volume_up
{ουδέτερο}

krupobití (επίσης: pozdrav, kroupa, kroupy)
volume_up
hail {ουσ.}
Jeho cílem bylo zajistit zemědělcům minimální příjem v případě určitých katastrof jako například sucha, bouří, krupobití, lesních požárů nebo epizootických onemocnění.
The aim was to guarantee farmers a minimum income in certain circumstances such as public disasters like droughts, storms, hail, forest fires or epizootic diseases.
Zpráva zejména zmiňuje skutečnost, že je zemědělská produkce citlivá na klimatické jevy, jako jsou sucho, mráz, krupobití, lesní požáry, povodně, sesuvy půdy a další.
The report makes particular mention of the fact that agricultural production is vulnerable to climate phenomena such as drought, frost, hail, forest fires, floods, landslides and others.
krupobití
volume_up
hailstorm {ουσ.}