αγγλική μετάφραση του όρου «utseende»

SV

«utseende» Αγγλικά μετάφραση

SV utseende
volume_up
{ουδέτερο}

utseende (επίσης: ankomst, framträdande, uppträdande, inträde)
volume_up
appearance {ουσ.}
Är den här branschen med utseende och besatthet av utseende ett västerländskt fenomen?
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Med den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
Use this function to define the format and appearance of an outline numbering.
Dialogrutan ändras så att dess utseende motsvarar den valda kategorin.
The appearance of the dialog will depend on the selected category.
utseende (επίσης: atmosfär, drag, min, fläkt)
volume_up
air {ουσ.}
En av de viktigaste punkterna i avtalet är klausulen om utseende av lufttrafikföretag som omfattar alla EU-lufttrafikföretag.
One of the main characteristics of this Agreement is a designation clause relating to all EU air carriers.
utseende (επίσης: ansikte, synpunkt, utsikt, bild)
volume_up
aspect {ουσ.}
utseende (επίσης: karaktär, hy, ansiktsfärg, ansiktshud)
volume_up
complexion {ουσ.}
utseende (επίσης: struktur, lag, förordnande, beskaffenhet)
utseende (επίσης: ansikte, anseende, fasad, yta)
volume_up
face {ουσ.}
Deras ansträngningar ger den sociala sammanhållningen ett mycket personligt utseende.
Their efforts give social cohesion a very personal face.
Konventet om Europas framtid kommer, tror jag, också att bestämma Europas utseende.
I believe that the Convention on the future of the European Union will shape the face of Europe.
Deras utseende skiftar men under ytan är nynazister, nationalbolsjeviker, nystalinister med flera, ändå vapenbröder.
Their face changes as necessary, but inside, Neo-Nazis, national Bolsheviks, neo-Stalinists and so on are nevertheless brothers in arms.
utseende (επίσης: artikel, drag, kännetecken, särdrag)
volume_up
feature {ουσ.}
utseende (επίσης: uttryck, titt, blick, ögonkast)
volume_up
look {ουσ.}
Vi har även minimerat eller tagit bort vissa avsnitt för att skapa ett renare utseende.
We’ve also minimized or removed borders in certain areas to create a cleaner look.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Det nya miljömärket kommer att omgestaltas till utseende och innehåll.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «utseende»:

utseende
Swedish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «utseende» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishVi bör uttala oss klart för val och inte utseende av ett parlament.
We should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.
SwedishNär du har markerat en ram och klickar på ikonen Länka på objektlisten, ändras muspekarens utseende.
If you click the Link of the object bar when a frame is selected, the cursor changes.
SwedishDialogrutans utseende beror på i vilken riktning omvandlingen sker.
SwedishDet handlar i grund och botten om ett betänkande om den nya ramen för nord-syd politikens utseende.
This is basically a report about the new framework for forming a new South-North policy.
SwedishDu kan styra alla aspekter av diagrammets utseende i olika dialogrutor och på olika undermenyer.
SwedishNi nämnde mitt namn som en av initiativtagarna till ändringen av frågestundens utseende.
Mr President, you mentioned me as the person who initiated the changes to Question Time.
SwedishI förhandlingarna och besluten som lett fram till resolutionens nuvarande utseende har också PPE medverkat.
The EPP Group also took part in the discussions and decisions on the present resolution.
SwedishVi frågade rådet om hur stort antal människor det rörde sig om, om migrationsströmmens utseende.
As we prepared the report, we put certain questions to the Council which, in our view, were crucial.
SwedishObjektlistens utseende beror på såväl dokumenttyp som den objekttyp som har markerats i dokumentet.
The object bar is dependent on the document type and the currently selected object type within a document.
SwedishDet faktum att mynten kan få ett nationellt utseende kommer att göra dem ännu svårare att identifiera.
And the fact that coins are to have a national design on one side will make them even harder to identify.
SwedishAnvänd ikonen nere på formulärlisten, inte ikonen med liknande utseende på den vänstra verktygslisten.
Use the icon at the bottom of the form bar, not the similar looking icon on the main toolbar on the left.
SwedishAv denna anledning det slutgiltiga förslagets utseende att vara avgärande för hur vår grupp kommer att rösta.
SwedishOch nu vet jag att utseende inte är viktigt för dig.
SwedishOm du pekar med musen på ett objekt som tilldelats en effekt så ändrar muspekaren utseende till en hand med ett pekfinger.
SwedishMed detta alternativ kan Du förbättra objektets utseende.
SwedishFönsterinställningar/nKonfigurerar fönstrets utseende
SwedishJag tycker att ert utseende passar er mycket bra.
SwedishOm Du träffar på ett fältkommando av typen inmatningsfält i ett dokument, växlar pekaren utseende till en hand med utsträckt pekfinger.
If you reach an input field, the mouse pointer changes to a hand with a pointing index finger.
SwedishDu kan också ställa in symbollisternas och menyernas utseende, konfigurera tangentbordet och göra allmänna standardinställningar för programmet.
You can also customize the toolbars, menus, shortcut keys and general program settings.
SwedishI detta område kan Du välja olika inställningar som ger Ditt objekt ett visst utseende (t ex träliknande eller metalliskt).
In this area you can make various settings for a specific object display, such as a wood or metallic texture.