αγγλική μετάφραση του όρου «torka»

SV

«torka» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
torka {κοιν.γεν.}
EN

SV torka
volume_up
{κοινού γένους}

torka (επίσης: regnbrist)
volume_up
drought {ουσ.}
Inrättandet av ett europeiskt observationsorgan för torka har nämnts.
The establishment of a European observatory on drought was mentioned.
Den har ytterligare förvärrats av naturkatastrofer, såväl torka som översvämningar.
It has been aggravated by natural disasters, both drought and floods.
I december drabbades omkring 87 procent av Portugals territorium av extrem torka.
In December, around 87 % of Portuguese territory was suffering from extreme drought.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «torka» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishDe här förslagen rör naturkatastrofer, såsom bränder, torka och översvämningar.
These proposals relate to natural disasters, such as fires, droughts and floods.
SwedishRekordöversvämningar, torka och skogsbränder har orsakat förödelse över Europa.
Record floods, droughts and forest fires have caused devastation across Europe.
SwedishÅterkommande torka och översvämningar har katastrofala följder för befolkningen.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
SwedishVatten måste lagras när så är möjligt och marken måste hindras från att torka ut.
Water must be conserved where possible, and soil must be prevented from drying out.
SwedishJordbruket är det första området som drabbas av ökad torka och naturkatastrofer.
It is the first to suffer the increase in droughts and natural disasters.
SwedishMan kommer även att föreslå åtgärder för att förebygga och hantera vattenbrist och torka.
Measures will also be proposed to prevent and manage water shortages and droughts.
SwedishEffektiv vattenanvändning är ytterst viktig i kampen mot vattenbrist och torka.
Efficient water use is vitally important in the fight against water scarcity and droughts.
SwedishJag anser att detta är rätt plats för problemen med vattenbrist och torka.
I think that that is the right place for the problems of water scarcity and droughts.
SwedishTrots ditt guld kan du inte torka bort fläcken från dörren... eller från mitt hjärta.
All your gold cannot wipe that mark from your door... or from my heart.
SwedishEn av de frågor som vi kommer att inrikta oss på kommer att vara torka.
One of the topics to which we will give our attention will be droughts.
SwedishÖversvämningar är något helt annat än till exempel bränder eller torka.
Floods are of a completely different nature to, say, fires or droughts.
SwedishHär är Jungfru Maria på baksidan, som de redan har börjat torka bort.
Here's the Virgin Mary on the backside, which they started to wipe off.
SwedishI samband med strukturer för civilskydd måste beredskap för översvämningar och torka prioriteras.
Civil protection structures have to prioritise preparedness for floods and droughts.
SwedishProblemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (debatt)
Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (debate)
SwedishProblemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (
Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (
SwedishOm man tog vara på översvämningsvattnet skulle det kunna användas för att motverka effekterna av torka.
If flood water were collected, it could be used to offset the impact of droughts.
SwedishStudier visar att torka och översvämningar skördar fler människoliv än några andra naturkatastrofer.
Studies show that droughts and floods kill more people than any other natural disaster.
SwedishUndersökningar visar att torka och översvämningar dödar fler människor än någon annan naturkatastrof.
Studies show that droughts and floods kill more people than any other natural disaster.
SwedishVi talar här om utspilld mjölk, som vi inte längre kan torka upp.
We are talking here about shutting the stable door after the horse has bolted.
SwedishDet blir också allt vanligare med torka och översvämningar, något som skördar offer över hela världen.
More frequent droughts and floods are also taking their toll worldwide.