αγγλική μετάφραση του όρου «synpunkt»

SV

«synpunkt» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
synpunkt {κοιν.γεν.}

SV synpunkt
volume_up
{κοινού γένους}

synpunkt (επίσης: ansikte, utsikt, utseende, bild)
volume_up
aspect {ουσ.}
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
En andra synpunkt är att man bör tänka på att vi här gör något helt nytt.
A second aspect to be considered is that we are doing something entirely new here.
Föredraganden betonade åter denna synpunkt i sitt muntliga ändringsförslag.
As Mr Medina Ortega has already indicated, enlargement is also a key aspect of this issue.
synpunkt (επίσης: sida)
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament's objective is to be supported.
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament' s objective is to be supported.
De övergripande bestämmelserna är inte särskilt klargörande ur denna synpunkt.
From this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
synpunkt (επίσης: vy, åsikt, uppfattning, utsikt)
volume_up
view {ουσ.}
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament's objective is to be supported.
De övergripande bestämmelserna är inte särskilt klargörande ur denna synpunkt.
From this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From the point of view of producers, Parliament' s objective is to be supported.
synpunkt (επίσης: synvinkel, ståndpunkt, utsiktspunkt)
volume_up
viewpoint {ουσ.}
Detta är inte en synpunkt från eller en missuppfattning av en skeptiker, utan ett empiriskt faktum.
That is not a viewpoint or a sceptic's inaccuracy, it is an observational fact.
Jag förstår den underliggande logiken i denna synpunkt mycket väl.
I understand very well the underlying logic of this viewpoint.
Från EU:s synpunkt är den fullständigt likvärdig andra demokratiska processer.
From the viewpoint of the European Union it is entirely equal to other democratic processes.
synpunkt (επίσης: påstående, anställning, sats, ställning)
volume_up
position {ουσ.}
Min sista synpunkt gäller de små butikernas ställning när det gäller genomförandet.
My last point is about the position of small shops with regard to implementation.
Inte heller från miljöpolitisk synpunkt är den gemensamma ståndpunkten någon lysande prestation.
The common position is also no great shakes from an environmental viewpoint.
Det tycks vara en mycket aktningsvärd inställning till frågan från en särskild synpunkt.
This would appear to be a very respectable position on the matter, taking a specific point of view.
synpunkt (επίσης: tanke, idé, reflektion, tankearbete)
volume_up
thought {ουσ.}
A last thought concerns world poverty.
And one final thought, Mr President.
Thank you very much for that thought, Mr Evans.
synpunkt (επίσης: aktning, beaktande, hänsyn, anseende)
Min avslutande synpunkt gäller vår institutionella och konstitutionella politik.
Lastly, my final consideration concerns our institutional and constitutional policy.
Detta är en så viktig synpunkt att det måste lyftas från motiveringar till slutsatser.
This is such an important matter for consideration that firm conclusions have to drawn.
Min andra synpunkt är bristen på innovativa finansieringsförslag.
My second consideration is the lack of any innovative financing proposals.
synpunkt
volume_up
view point {ουσ.}

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «synpunkt»:

synpunkt

Παραδείγματα χρήσης του όρου «synpunkt» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishSedan har jag en särskild synpunkt på utgiftsområde 4 och vår externa politik.
Secondly, I have a specific comment on category 4 and on our external policies.
SwedishVi anser att invandringspakten inte var tillfredsställande ur nationell synpunkt.
we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;
SwedishKommissionen kan inte godta ändringsförslag 8 och 11 ur konceptuell synpunkt.
The concepts behind Amendments Nos 8 and 11 are unacceptable to the Commission.
SwedishMin andra synpunkt rör de erfarenheter och den strategi som Markov har beskrivit.
My second comment concerns experience acquired and strategy, as Mr Markov described.
SwedishMen jag ifrågasätter om förslaget är realistiskt och klokt ur politisk synpunkt.
I would, however, question both the realism of the proposal and its political wisdom.
SwedishJag noterar också er synpunkt när det gäller den del av WTO som inte rör jordbruket.
I would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO.
SwedishLåt mig föra fram en avslutande synpunkt angående eurons internationella roll.
I would like to make one final remark on the international role of the euro.
SwedishFör det andra framfördes en mycket viktig synpunkt om att fokusera på framtiden.
Secondly, there was a very important point made on focusing on the future.
SwedishFrån den berörda statens synpunkt innebär detta en överträdelse av avtalet.
It is a violation of this agreement as far as the state in question is concerned.
SwedishDe arbetar när de är sjuka, eftersom det är fördelaktigare ur ekonomisk synpunkt.
They work when they are sick, because it is financially more advantageous.
SwedishDetta är alltså en synpunkt som vi skulle vara tvungna att undersöka mycket noga.
So this would be one angle, which we would have to look at very carefully.
SwedishDet skulle vara ett bättre tillvägagångssätt både ur principiell och praktisk synpunkt.
That would be a better approach, both right in principle and right in practice.
SwedishDärför är Jo Leinens synpunkt att punkt 4 är uppfylld inte tillämplig i det här fallet.
So, Mr Leinen's point that this satisfies paragraph 4 does not apply in this case.
SwedishUr deras synpunkt kan det så klart inte vara Marduk som gjorde allt det här.
For them, of course, it can't possibly by Marduk that made all this happen.
SwedishJag ska vidarebefordra er synpunkt till rätt person och försöka se till att ni får svar.
I shall pass your comment on to the right person and try to get you an answer.
SwedishEn sista synpunkt: Vi vill hjälpa Tunisien, det råder inget tvivel om det.
One last comment: we want to help Tunisia, about that there can be no doubt.
SwedishAv den anledningen måste ur Europaparlamentets synpunkt två villkor uppfyllas.
For this reason, the European Parliament believes that two conditions must be fulfilled.
SwedishJag anser att denna synpunkt är välgrundad och godkänner därför ändringsförslaget.
I accept that this point is valid and I therefore accept this amendment.
SwedishJag håller naturligtvis i grunden med om denna synpunkt eller detta förbehåll.
I agree, of course, with the thrust of this remark or this reservation.
SwedishJag skulle vilja ge en kort synpunkt på de andra föreslagna ändringsförslagen.
I should like to make a short comment on the other proposed amendments.

Αλλα λόγια