αγγλική μετάφραση του όρου «streck»

SV

«streck» Αγγλικά μετάφραση

EN
SV

streck {ουδέτερο}

volume_up
1. γενικός
streck (επίσης: bana, bransch, fil, tråd)
Du kan skapa användardefinierade linjetyper genom att kombinera punkter och streck.
User-defined line types are created by the combination of dots and dashes.
Att sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
However, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.
Med ikonen infogar du den lilla grekiska bokstaven lambda med ett vågrät streck.
Symbol is used to add the small Greek letter lambda with a horizontal line through it.
streck (επίσης: blixt, drag, inslag, period)
streck (επίσης: rand, strimma, randning)
streck (επίσης: handling, slag, drag, grepp)
Den består av sju vertikala streck följt av det här fiskliknande tecknet.
It contains seven vertical strokes followed by this fish-like sign.
streck (επίσης: egenhet, fälla, knep, spel)
2. "rackartyg"
streck (επίσης: upptåg, tilltag, spratt, sattyg)

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «streck»:

streck

Παραδείγματα χρήσης του όρου «streck» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishMata in det första talet, och sedan listavgränsaren (|), d.v.s. ett lodrätt streck.
Enter the first number and then a vertical slash (|) as the list separator.
SwedishDen måste i stället dra ett streck över det förgångna och bestämt se framåt.
It must, on the other hand, turn the page on the past and resolutely face the future.
SwedishEtt jobb, jag drar ett streck över det förflutna...... och du får din restaurang.
One job, I wipe your slate clean...... and you have your restaurant.
SwedishResolutionen om Kazakstan består, åtminstone i den tyska versionen, av två streck.
The resolution on Kazakhstan, at least in the German version, consists of two straight lines.
SwedishDen består av sju vertikala streck följt av det här fiskliknande tecknet.
SwedishMen Vietnam drar fortfarande ett streck över politiska reformer.
However, there is still no progress as far as political reform is concerned.
SwedishDet vi behöver är inte streck på en karta, det måste bli verklighet.
SwedishDet vi behöver är inte streck på en karta, det måste bli verklighet.
SwedishDet är bättre att avskaffa den och att dra ett streck över det gamla samt börja om på nytt med ett G3.
It would be better to disband it and start again from scratch with a G3.
SwedishJag är glad över att man därmed också har dragit ett streck över tidigare inskränkthet och nu går vidare.
I am pleased that the old biased approach is no longer being pursued.
SwedishDet skulle vara ett av röda streck – vi kan också ha röda streck.
SwedishJag hoppas att rådet snabbt kommer att stadfästa dem för vi kan inte längre tillåta oss några streck i räkningen.
I hope that the Council will ratify them quickly, as we cannot afford any more delays.
SwedishPunkter är alltid lika långa som breda, medan du fritt kan ställa in längden på streck och avstånd.
Dots are always as long as they are wide, but you are free to set the length of dashes and distances.
SwedishDet underliga valet av trojka för konventets presidium är dock ett streck i räkningen.
The fly in the ointment is the curious decision on the choice of the troika for the praesidium of this Convention.
SwedishJag låter begäran om streck i debatten gå till omröstning.
SwedishEndast slutkursen markeras med ett synligt streck.
SwedishI övrigt finns det bara två streck på det här papperet.
SwedishTyvärr måste jag framhålla ett streck i räkningen.
SwedishDe ställen som du har ändrat markeras med ett streck i marginalen om du har markerat både Registrera och Visa.
Changed positions are marked with an offset dash at the page border if Record and Display were selected.
SwedishDetta motsvarar den blinkande textmarkörens streck när det står framför det tecken som har valts som ankare.
This corresponds to the dash of the flashing text cursor, if it is placed before the character selected as the anchor.