SV

passage {κοινού γένους}

volume_up
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
I found one passage in this interview puzzling, however.
passage (επίσης: pass, trång passage)
passage (επίσης: hall, förhall, lobby)
Nu ser det ut som passagen Canfranc kommer att öppnas, men för närvarande finns det ingenting mer än dessa två passager.
It now seems that there is going to be a pass at Canfranc but, for the moment, there are just those two passes.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Kommissionen beräknar att vi från och med nu till år 2010 måste underlätta passage av ytterligare 100 miljoner tonnage mellan Iberiska halvön och övriga Europa.
The Commission believes that, between now and 2010, we must provide a pass for a further 100 million tonnes between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent.
passage (επίσης: väg, genomgång)
EN

passage {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
I am glad that this passage, which was present in the first draft, has now disappeared.
Jag är glad över att detta avsnitt, som fanns i det första utkastet, nu har strukits.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
It contains some constructive passages, but has nothing to say about this particular issue.
Det innehåller en del konstruktiva avsnitt, men det sägs inget om just denna fråga.
passage (επίσης: defile, lobby, negotiation, pass, passage way)
volume_up
passage {κοιν.γεν.}
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
En passage i intervjun förbryllade mig dock.
passage (επίσης: distance, path, road, run, trail, way, passage way)
volume_up
väg {κοιν.γεν.}
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Nordvästpassagen är en idealisk väg för att spara tid, pengar och bränsle och gynnar även miljön.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
Genomfartstrafiken för godstransporter på vägarna i Alperna har varit en ständigt återkommande stridsfråga både i och utanför parlamentets debatter.
passage (επίσης: locality, locus, place, point, spot, stead, lieu)
We have done so, even though the comments contain a passage stating that the EU should move towards a low carbon economy.
Vi har röstat ja trots att det i kommentarerna finns ett ställe där det sägs att EU bör gå mot en koldioxidsnål ekonomi.
In a text document, you can use the bookmarks, for example, to jump from one passage in the document to another.
I ett textdokument kan du med hjälp av infogade bokmärken t.ex. snabbt hoppa från ett ställe i dokumentet till ett annat.
The question this raises for me, and which is no doubt interesting for many Austrians, concerns the passage of nuclear waste.
Frågan som jag ställer mig, och som säkert också är intressant för många österrikare, gäller transit av kärnavfall.
passage (επίσης: expedition, journey, run, travel, trip, voyage)
volume_up
resa {κοιν.γεν.}
The various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
When all is said and done, this piece of legislation has had a very difficult passage through Parliament.
När allt kommer omkring har denna lagstiftning haft en mycket svår resa genom parlamentet.
We should punish Turkey, of course, for providing illegal immigrants with a passage to Greece.
Vi bör naturligtvis straffa Turkiet för att man ger olagliga invandrare en möjlighet att resa in i Grekland.
Their continued closure impedes the effective passage of humanitarian personnel and goods and it is to be hoped that this will not have devastating consequences for the economy of the Strip.
Att de fortsätter att vara stängda hindrar en effektiv genomgång för biståndspersonalen och varor, och man får hoppas att detta inte får förödande konsekvenser för ekonomin i remsan.
passage (επίσης: aperture, break, gap, intake, mouth, opening, orifice, port, porthole, vent)
volume_up
öppning {κοιν.γεν.}
passage (επίσης: episode)
volume_up
episod {κοιν.γεν.}
passage (επίσης: transfer)
volume_up
överlämning {κοιν.γεν.}
passage
volume_up
överfart {κοιν.γεν.} [επίσημο]
We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance.
Vi måste se till att dess utformning blir strömlinjeformad, enkel och robust, för att säkerställa en smidig överfart och minsta möjliga underhåll.
passage
volume_up
överresa {κοιν.γεν.}
2. "in text"
passage
volume_up
passus {κοιν.γεν.} (i text)
Vi har i Rocards betänkande en speciell passus om detta.
I must honestly say that I am slightly surprised that some colleagues have overlooked that passage in the van Velzen report.
Jag måste ärligt talat säga att det har förvånat mig lite att vissa kollegor har upprepat denna passus från Van Velzens betänkande.
Despite these and other important positions I subscribe to, I hesitated to vote in favour because of the following passage: " 6.
Trots detta och andra viktiga ståndpunkter som jag stöder tvekade jag på om jag skulle rösta för, på grund av följande passus:?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «passage» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishMen jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
SwedishSe det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
SwedishOch det blev som en passage till samhället, folk kom in och sade, "Vad f-?
And it became a gateway to the community. ~~~ People would come in and say, "What the --?
SwedishProtokoll om medlemsstaternas yttre förbindelser i fråga om passage av yttre gränser
Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
Swedishsäkerställa kontroll av personer och en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna,
carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;
SwedishI artikel 159 finns det en passage om betänkanden som rör lagstiftning.
SwedishJag ska bara uppehålla mig vid en passage från ert memorandum.
SwedishJag vill tacka tolkarna för det sätt på vilket de följde den passage som jag just har läst upp.
I should like to congratulate the interpreters on the way in which they followed that passage that I have just read out.
SwedishEn passage i intervjun förbryllade mig dock.
SwedishPassage av de yttre gränserna och Schengensamarbetets utveckling
SwedishFörteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas (
List of travel documents entitling the holder to cross the external borders and which may be endorsed with a visa (
SwedishRenare lastbilar, de så kallade EURO-3 och EURO-4, är därför inte beroende av kvotsystemet utan har fri passage.
Cleaner lorries, the so-called EURO-3 and EURO-4, are therefore not subject to the quota system but have free passage.
SwedishFör ett år sedan var jag föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling för betänkandet om passage av yttre gränser.
A year ago I was draftsman for the Committee on Development on the report about the crossing of external borders.
SwedishTill följd av dessa svårigheter har bland annat allvarliga restriktioner införts för passage över våra östliga gränser.
As a result of these difficulties, there are, among others, serious restrictions on movement across our eastern borders.
SwedishJag är chockad över de ändringsförslag från socialdemokrater och andra som vill stryka denna passage ur Fioris betänkande.
I am shocked at the amendments tabled by the social democrats and others who want to delete this passage from the Fiori report.
SwedishDetta uttalande, som krävs ur moralisk och historisk synpunkt, är en obligatorisk passage på vägen in i unionen.
This declaration, which is necessary from the moral and historical perspective, is an obligatory condition for Turkey's accession to the Union.
SwedishInget beslut har fattats hittills av de spanska och franska regeringarna om när denna nya passage över Pyrenéerna skulle kunna öppnas.
No decision has been taken at this stage by the Spanish and French Governments regarding when this new Pyrenees crossing could be opened.
SwedishNär det gäller den specifika fråga som Miller tog upp, ändrar inte enbart en passage genom internationella vatten den inre marknadens regler.
As to the specific question Mr Miller raised, the mere passage through international waters does not modify the internal market rules.

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «passage»:

passage

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «passage»:

passage
air passage