αγγλική μετάφραση του όρου «party»

SV

«party» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
party {ουδ.}
EN

«party» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
party {ουσ.}

SV party
volume_up
{ουδέτερο}

party (επίσης: sällskap, fest, grupp, lag)
volume_up
party {ουσ.}
Betänkandet får således brittiska Independence Party att ana oråd.
It follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
Alla medlemmar i brittiska Labour Party i den här kammaren känner till partiets politik.
Every member of the British Labour Party in this House is aware of the policy of the Labour Party.
Godfrey Bloom, UK Independence Party, företräder inte det brittiska folket.
Mr Bloom, on behalf of the UK Independence Party, does not represent the British people.
party (επίσης: kalas)
volume_up
bean feast {ουσ.} [αγγλ.]
party (επίσης: firande, fest, kalas)
volume_up
beano {ουσ.} [αγγλ.]

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «party»:

party

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «party»:

party

Παραδείγματα χρήσης του όρου «party» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishUnited Kingdom Independence Party (UKIP) anser att miljöskyddet är viktigt.
in writing. - UKIP believes that environmental protection is important.
SwedishVi vet att UK Independence Party (UKIP) ligger 20 år efter, och det märks i den här kammaren.
We know UKIP is 20 years out of date, and it shows in this Chamber.
SwedishUK Independence Party sätter suveräniteten och medborgarnas rättigheter framför solidaritet.
SwedishDärför kommer ledamöterna i UK Independence Party inte att rösta om Rübigbetänkandet.
SwedishDärför kommer ledamöterna i UK Independence Party att avstå från att rösta om Rübigbetänkandet.
Swedish. - (EN) United Kingdom Independence Party (UKIP) betraktar terrorism som ett stort problem.
SwedishDet var jag och jag har för avsikt att göra det igen nästa vecka tillsammans med mina kolleger från UK Independence Party.
That was me, and I intend to do so again this week with my UKIP colleagues.
SwedishVi i UK Independence Party föredrar suveränitet framför solidaritet.
SwedishInom UK Independence Party (UKIP) tar vi inte ställning till Rocco Buttigliones kommentarer, vilka dessa än må vara.
SwedishUK Independence Party vill att det ekologiska jordbruket skall blomstra, inte att det skall begravas under tonvis med EU-dynga.
UKIP wants to see organic farming flourishing, not buried under tonnes of EU manure.
SwedishMen inom UK Independence Party var vi med redan från början.
SwedishDet kommar att bli kul på Stiflers party ikväll.
SwedishUK Independence Party anser att det är moraliskt fel att rösta om en fråga som kan leda till personligt berikande.
UKIP believes it is morally wrong for MEPs to vote on an issue which could lead to personal enrichment.
SwedishParlamentsledamöterna från United Kingdom Independence Party (UKIP) har lagt ned sina röster om ändringsförslagen i detta betänkande.
Swedish(EN) - United Kingdom Independence Party (UKIP) anser att det finns befogade argument både för och emot dödsstraff.
in writing. - UKIP accepts there are legitimate arguments about the death penalty, both for and against.
SwedishOm behörigheter skulle återlämnas till nationalstaten kanske UK Independence Party skulle kunna förmås att stödja kommissionen.
The report, if adopted, would lead to further initiatives and pressure to press on with the Lisbon agenda.
SwedishDetta är en del av paketet och jag håller inte alls med Derek Roland Clark i UK Independence Party: Indien investerar nämligen i Europa.
This is part of the package, and I absolutely disagree with Mr Clark of UKIP: India is investing in Europe.
SwedishDet är bara synd att, bortsett från UK Independence Party, verkar praktiskt taget ingen ha brytt sig om att dyka upp för att lyssna på er.
It is just a pity that, apart from UKIP, virtually nobody seems to have bothered to turn up to listen to you.
SwedishJag och mina partikamrater i United Kingdom Independence Party röstade nej till betänkandet och nej till en gemensam invandrings- och asylpolitik.
I and my UKIP colleagues voted 'no' to this report and 'no' to a common immigration and asylum policy.
SwedishLedamöterna i UK Independence Party har, liksom alla parlamentets ledamöter, ett kapitalintresse i sänkta roamingavgifter för mobiltelefoni.
in writing. UKIP MEPs, like all MEP's in the Parliament, have a vested interest in reduced mobile roaming charges.