αγγλική μετάφραση του όρου «orosmoment»

SV

«orosmoment» Αγγλικά μετάφραση

EN

SV orosmoment
volume_up
{ουδέτερο}

orosmoment (επίσης: fasa, hjärnspöke)
volume_up
bugbear {ουσ.}
Den byråkrati som är unionens orosmoment förstör också genomförandet av regionalpolitiken.
The bureaucracy that is the bugbear of the Union also disrupts the implementation of regional policy.
Om varje land börjar vilja omförhandla frågor som rör deras egna orosmoment, de saker landet har problem med, kommer vi aldrig att nå en överenskommelse.
If every country starts wanting to renegotiate its own particular bugbear, the things it has a problem with, then, ladies and gentlemen, we will never reach an agreement.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «orosmoment» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishDen skulle till och med kunna betecknas som hälsoministrarnas största orosmoment.
It could even be described as the fundamental concern of health ministers.
SwedishEtt orosmoment, sade Santer vid utfrågningen. Ett bekymmer för kommissionen.
It was, as Mr Santer told us during his hearing, a matter of concern to the Commission.
SwedishDet senaste domstolutslaget om det ekumeniska patriarkatet är också ett orosmoment.
The recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
SwedishDet är ett stort orosmoment för de lokala myndigheterna och de icke-statliga organisationerna.
This is a major concern of local communities and non-governmental organisations.
SwedishI den här kvällens debatt tycker jag mig märka tre starka orosmoment.
I think I have seen three types of fundamental concern in tonight' s debate.
SwedishI den här kvällens debatt tycker jag mig märka tre starka orosmoment.
I think I have seen three types of fundamental concern in tonight's debate.
SwedishEtt grundläggande orosmoment är därför att garantera de finansiella resurserna.
SwedishMed anslutningen av tio nya medlemsstater om bara några veckor är detta ett orosmoment.
With the accession of ten new Member States in a few weeks' time, this is a worrying matter.
SwedishMed anslutningen av tio nya medlemsstater om bara några veckor är detta ett orosmoment.
With the accession of ten new Member States in a few weeks ' time, this is a worrying matter.
SwedishDen sätter fingret på de orosmoment och risker som en liberalisering kan medföra.
It puts its finger on the causes for concern and the risks which liberalisation could bring with it.
SwedishFör övrigt skulle vi i debatten vilja peka på några orosmoment.
Apart from this, on the occasion of this debate, we would like to note a few concerns.
SwedishJag skulle vilja nämna tre orosmoment och ställa två frågor.
I would like to share with you three concerns, and put to you two questions.
SwedishMen nu måste landet förnya sina ansträngningar för att komma till rätta med de orosmoment som kvarstår.
However, it must now renew its efforts to tackle those remaining concerns.
SwedishMen nu måste landet förnya sina ansträngningar för att komma till rätta med de orosmoment som kvarstår.
The first months of next year will be crucial periods in Romania’ s accession process.
SwedishTvå orosmoment när det gäller den humanitära aspekten.
There are two further concerns of a humanitarian nature that I should like to voice.
SwedishDe minskade fiskbestånden är just nu ett stort orosmoment.
The reduction in fish stocks is currently a major cause for concern.
SwedishAndra orosmoment har tagits upp av von Wogau i hans betänkande.
SwedishDet finns dock två stora orosmoment som jag vill ta upp.
SwedishEn del orosmoment kvarstår när det gäller såväl systemets praktiska tillämpning, som dess effektivitet.
Some concerns remain in terms of both the practical application and the effectiveness of the system.
SwedishEtt orosmoment är att Saudiarabiens fundamentalistiska gren av islam, wahabismen, sprider sig till övriga världen.
Worryingly, Saudi Arabia's brand of fundamentalism, Wahabi Islam, is being exported globally.

Αλλα λόγια