αγγλική μετάφραση του όρου «Nigel»

SV

«Nigel» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Nigel».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Nigel» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishJag vill inte kommentera anklagelserna från Nigel Farage.
   Mr President, I do not wish to comment on the accusations made by Mr Farage.
SwedishVår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
SwedishNigel Farage gjorde någonting som var mycket mindre provokativt och kränkande.
Mr Nigel Farage did something which was far less provocative and offensive.
Swedish   – Eftersom ingen vill yttra sig mot Nigel Farages förslag röstar vi om det.
   Since nobody wishes to speak against Mr Farage’s proposal, we shall put it to the vote.
SwedishJag beklagar att min landsman, Nigel Farage, inte är kvar i kammaren.
I am sorry that my fellow countryman, Mr Farage, has not remained in the Chamber.
SwedishNigel Farage! Kommissionen har denna rättighet, och du har fått yttra dig.
Mr Farage, it is the Commission's prerogative and you have had the chance to be heard.
Swedish– Eftersom ingen vill yttra sig mot Nigel Farages förslag röstar vi om det.
Since nobody wishes to speak against Mr Farage’ s proposal, we shall put it to the vote.
Swedish(Parlamentet avslog Nigel Farages begäran om uppskjutande av omröstningen.)
SwedishJag har bett om att få göra ett personligt uttalande på grund av Nigel Farages uttalande.
I have asked to make a personal statement because of the statement made by Mr Farage.
SwedishKammaren förlöjligade Nigel Farages kommentarer och anklagade honom för att vara felinformerad.
This House ridiculed Mr Farage’ s comments and accused him of being misinformed.
SwedishKammaren förlöjligade Nigel Farages kommentarer och anklagade honom för att vara felinformerad.
This House ridiculed Mr Farage’s comments and accused him of being misinformed.
SwedishDet är inte första gången som Nigel Farage säger till mig att jag inte är vald.
It is not the first time that Mr Farage has said when addressing me 'You have not been elected'.
SwedishNigel Farage tog orden ur mun på mig, och det var också sunt förnuft i det han sade.
Mr Farage took the words out of my mouth, and there was sound common sense in what he said too.
SwedishNigel Farage sa att en gemensam asylpolitik i EU är en skrattretande tanke.
SwedishNigel Farage sa att en gemensam asylpolitik i EU är en skrattretande tanke.
SwedishVi har ett formellt förslag från Nigel Farage.
SwedishNu lämnar Nigel Farage kammaren.
SwedishNär Nigel Farage tog upp frågan bad jag om en förteckning över alla gåvor som översteg 100 euro.
When Mr Farage raised the matter, I asked for a list of all gifts in excess of EUR 100.
SwedishNär jag diskuterade detta med Nigel Farage påpekade jag det för honom.
SwedishJag vill också be ordförande Van Rompuy om ursäkt för Nigel Farages skandalösa uppträdande.
Can I also apologise to President Van Rompuy for the disgraceful performance of Nigel Farage.
Αλλα λόγια