αγγλική μετάφραση του όρου «maximering»

SV

«maximering» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
maximering {κοιν.γεν.}
EN

«maxim» Σουηδικά μετάφραση

volume_up
maxim {ουσ.}
SV

maximering {κοινού γένους}

volume_up
maximering
volume_up
maximisation {ουσ.} [αγγλ.]
EN

maxim {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
maxim
volume_up
levnadsregel {κοιν.γεν.}
2. γλωσσολογία
maxim
volume_up
maxim {κοιν.γεν.}
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
Denna maxim passar alltför bra på andan i betänkandena av Lehne.
I should like to end my speech with an old Roman maxim: ‘first, do no harm’.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en gammal romersk maxim: ”För det första, vålla ingen skada”.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «maxim»:

maxim
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «maximering» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishEn maximering av sammanhållningspolitikens effekter är en absolut förutsättning för att den ekonomiska konkurrenskraften ska kunna stärkas.
Maximising the cohesion policy's impact is an absolute must for boosting economic competitiveness.
SwedishJag är inte helt övertygad om att en fullständig maximering av den ekologiska produktionen och konsumtionen alltid är det bästa.
I am not entirely convinced that it is always better to absolutely maximise organic production and consumption.
SwedishDet är oacceptabelt att parlamentet väljer ett alternativ som leder till en maximering av utgifterna år 1999 och därefter.
It is not acceptable for Parliament to opt for an alternative which will mean maximising spending in 1999 and beyond.
SwedishJag är emot konstitutionen, för jag understår mig fortfarande att hålla fast vid en tro på maximering av meningsfull nationell suveränitet.
I oppose the Constitution because I dare still to cling to a belief in maximising meaningful national sovereignty.
SwedishTips för maximering av flera annonsenheter: Se till att annonsenheten med den bästa platsen på sidan är den som visas först i HTML-koden.
Tip for maximizing multiple ad units: make sure that the ad unit with the best location on the page is the ad unit that appears first in your HTML code.
SwedishMellan medborgarnas friheter och den allmänna säkerheten måste man finna en hållbar balans som möjliggör maximering av den fria rörlighetens fördelar.
There has to be a sustainable balance between citizens' freedoms and general considerations of security, a system that will maximise the advantages of free movement.
SwedishJag betonar att vägen till maximering av nyttan av dialogen är att stärka samarbetet, särskilt mellan EU:s tre beslutsfattande institutioner.
I would like to stress that the road to maximising the benefit of dialogue lies in tightening up cooperation, especially where the Union decision-making triangle is concerned.
SwedishMellan medborgarnas friheter och den allmänna säkerheten måste man finna en hållbar balans som möjliggör maximering av den fria rörlighetens fördelar.
There has to be a sustainable balance between citizens ' freedoms and general considerations of security, a system that will maximise the advantages of free movement.
SwedishFör att nå de mål som FN angav 2000 i millenniedeklarationen behöver dessa länder få veta hur de ska främja god förvaltning på skatteområdet, genom maximering av allt externt stöd.
In order to achieve the goals set by the UN in 2000 in the Millennium Declaration, these countries need to know how to promote good governance in tax matters, by maximising all external support.