αγγλική μετάφραση του όρου «hjälplös»

SV

«hjälplös» Αγγλικά μετάφραση

SV

hjälplös {επίθετο}

volume_up
hjälplös (επίσης: svag)
hjälplös (επίσης: handfallen)
Unionen står delvis hjälplös inför effekterna av globaliseringen och införandet av euron.
The Union is somewhat helpless in the face of the effects of globalisation and the introduction of the euro.
But there I was, just like before, scared and helpless.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hjälplös» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishDe måste samarbeta, annars är en skyddstrupp från FN hjälplös.
They must co-operate, otherwise a UN peacekeeping force will be defenceless.
SwedishUnionen står delvis hjälplös inför effekterna av globaliseringen och införandet av euron.
The Union is somewhat helpless in the face of the effects of globalisation and the introduction of the euro.
SwedishDagar av hjälplös väntan då flyglinjer ställts in, försenats och överbokats kommer snart att vara över.
The days of waiting helplessly while airlines cancelled, delayed and overbooked flights will soon be over.
SwedishOch den stora nackdelen är att du, tills du faktiskt genomgått all denna inlärning, kommer vara hjälplös.
And that one big disadvantage is that, until you actually do all that learning, you're going to be helpless.
SwedishHär är jag, lika rädd och hjälplös som förut.
SwedishDen politiska världen kan enligt min åsikt inte stå hjälplös inför en sådan här tragedi.
(NL) Mr President, ladies and gentlemen, I do not think the political world can look on helplessly in the face of such tragedy.
SwedishOm jag skall vara ärlig gör situationen i Kosovo att jag känner mig både ledsen och hjälplös.
   – Mr President, Commissioner, if I am honest, the situation in Kosovo makes me feel both sad and helpless.
SwedishUnionen knyter visserligen näven i byxfickan, men i verkligheten står den lamslagen och hjälplös inför händelserna i Tjetjenien.
The Union may well be seething inwardly, but in truth it stands paralysed and helpless in the face of events in Chechnya.
SwedishDen tjeckiska regeringen visade sig slutligen vara hjälplös inför de ständiga trakasserierna från Prags slott och misstroendevotumet.
The Czech Government proved ultimately to be helpless in the face of the constant harassment from Prague Castle and the vote of no confidence.
SwedishDet finns ingen i världen som är mer hjälplös, ansvarslös och depraverad... än en man på ett eterrus... och jag visste att vi skulle testa den skiten snart nog.
There is nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved... than a man in the depths of an ether binge... and I knew we'd get into that rotten stuff pretty soon.
SwedishJag förstår att många människor i en sorts hjälplös vrede går ut på gatorna och menar att krig inte längre är ett legitimt politiskt medel på 2000-talet.
I can also understand why many people take to the streets in a kind of impotent rage, believing as they do that warfare cannot, in the twenty-first century, be a legitimate political tool.
SwedishChefen för det tyska militära förbandet anser att dessa villkor är oacceptabla, och jag håller med, för vilken EU-flotta skulle vilja stå hjälplös och se på när Hizbollah återupprustas?
The President of the regards these conditions as unacceptable, and so do I, for which EU Member State navy would wish to stand by helplessly while Hezbollah is being re-armed?

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «hjälplös»:

hjälplös
Swedish