αγγλική μετάφραση του όρου «gagn»

SV

«gagn» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
gagn {ουδ.}

SV gagn
volume_up
{ουδέτερο}

gagn (επίσης: nytta, goda människor)
volume_up
good {ουσ.}
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe ’ s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe’s present economic development no good.
This is such a good project and everybody benefits.
gagn (επίσης: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {ουσ.}
Den attityden har inte varit till gagn för Europa, och i synnerhet inte för rådsmakten Tyskland.
This style has been of no use to Europe and it has certainly been of no use to the German Presidency.
Vad är det som mest hindrar er från att utnyttja er sakkunskap maximalt till gagn för folkhälsan?
What is the thing that most hinders you from making maximum use of your know-how for the benefit of public health?
Vi borde uttala klart och tydligt vad det är som gagnar oss och vad som är till skada för oss.
We should state clearly what is of use to us and what is damaging.
gagn (επίσης: nytta, användbarhet, nyttighet)
volume_up
usefulness {ουσ.}

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «gagn»:

gagn

Παραδείγματα χρήσης του όρου «gagn» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishDetta är bästa sättet att spela som ett europeiskt lag till gagn för hela Europa.
That is the way to play as a European team for the benefit of the whole of Europe.
SwedishDet viktiga är en gemensam valuta till gagn för sysselsättningen den 1 januari 1999.
It is that the single currency will help to create jobs as of 1 January 1999.
SwedishOch det var inte för att göra avkall på sin frihet till gagn för ett nytt imperium.
We must not relinquish their freedom simply for the benefit of a new empire.
SwedishDetta är inte till gagn för någon – varken Europeiska unionen eller Turkiet självt.
This does nobody any favours – whether the European Union or Turkey itself.
SwedishVi motsätter oss en utförsäljning av välfärden till gagn för storföretagen.
We are opposed to the selling off of public wealth for the benefit of big business.
SwedishPå detta sätt kan den inre marknaden utvecklas till gagn för konsumenten.
This way the internal market can be developed for the benefit of the consumer.
SwedishDetta kommer att stimulera regionens ekonomi och framför allt vara till gagn för djuren.
That will stimulate the region’s economy and be of particular help to the animals.
SwedishDetta kommer att stimulera regionens ekonomi och framför allt vara till gagn för djuren.
I believe we must insist on their being able to be slaughtered within that radius.
SwedishDet är allas vår sak att arbeta tillsammans på detta, till gagn för våra medborgare.
It is up to all of us to work on this together in the interests of our fellow citizens.
SwedishTydlighet vad gäller priser, räkningar och leveranser är också till gagn för medborgaren.
The citizen also benefits from clarity in the field of prices, bills and supplies.
SwedishVi måste övertyga dem om att utöva sitt inflytande till gagn för det burmesiska folket.
We must persuade them to exert their influence in the interests of the people of Burma.
SwedishDetta är enligt min uppfattning till gagn för västvärlden och världen som helhet.
SwedishDetta är till gagn inte bara för konsumenterna utan även för EU-ekonomin som helhet.
This benefits not only consumers but also the EU economy as a whole.
SwedishDen brokiga praxis som råder i olika medlemsländer är inte till gagn för patienten.
The wide range of practices in the various Member States is not in the interests of patients.
SwedishDetta skall vara till gagn till Europas befolkning och säkra företagen i tredje land.
It must be for the benefit of Europe's population and protect firms against non-EU countries.
SwedishDen nuvarande situationen kräver att positiva åtgärder görs till gagn för kvinnorna.
The current situation requires that positive action measures in favour of women be implemented.
SwedishSnarare bör dessa medel användas i respektive medlemsstat, till gagn för landsbygdens utveckling.
Firstly I am opposed to modulation funds being a sort of second Cohesion Fund.
SwedishVi måste se till att detta beroende blir till gagn för båda parter.
This dependence must be made to benefit both parties through reciprocity.
SwedishDet skulle också vara till gagn för samarbetet mellan Europeiska unionen och Ryssland.
And also in the interests of cooperation between the European Union and the Russian Federation.
SwedishDenna väl fungerande demokrati kommer att fungera till gagn för normala förhållanden i området.
If democracy is working properly, it will help the region to run smoothly.