αγγλική μετάφραση του όρου «det bästa»

SV

«det bästa» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
det bästa {πάντα εν.αρ.}

SV det bästa
volume_up
{πάντα στον ενικό αριθμό}

1. γενικός

det bästa (επίσης: den bästa, gräddan)
volume_up
pick {πάντα εν.αρ.}
Jag anser att det bästa för små företag är om myndigheterna lämnar dem ifred och avstår från frestelsen att försöka satsa på rätt häst.
In my view, the best thing for small businesses is for the authorities to leave them alone and to desist from the temptation of trying to pick winners.

2. "bestämd form"

det bästa (επίσης: blomma, blomning, blom, det främsta)
volume_up
flower {ουσ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «det bästa» στα αγγλικά

det επίρρημα
English
det αντωνυμία
bästa ουσιαστικό
English
bästa επίθετο
English
bäst επίθετο
bäst επίρρημα
English
basta ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «det bästa» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishMina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
Ladies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
SwedishAllt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
All that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
SwedishRealiteten är dock att vi är med och därför måste göra det bästa av situationen.
However, the reality is that we are in it and we have got to make the best of it.
SwedishDet var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
SwedishDet bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
The best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
SwedishKommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
SwedishVi anser inte att en gemensam strategi är det bästa sättet att hantera frågan.
We do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.
SwedishOch det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
And that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
SwedishDet skulle vara det bästa stödet för dem under de kommande månaderna och åren.
That would give them the best sort of assistance in the months and years ahead.
Swedish(DA) Öppenhet är det bästa och billigaste medlet mot bedrägerier med EU medel.
(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
SwedishVi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
Here's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
SwedishVi säger alltid att vi vill ha det bästa, vi vill ha hälsoskydd i första hand.
We always say that we want the best, and most of all we want to protect health.
SwedishJag tror inte att det är det bästa sättet att närma sig ett avtal av den här typen.
I do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
SwedishDet bästa och lämpligaste sättet är enligt min mening att ta in arten i bilaga II.
In my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
SwedishI dag har jag hört det bästa och det värsta och jag vill säga detta till er nu.
Today I have heard the best and the worst and I should like to say this to you now.
SwedishKor bör äta gräs och det är också det bästa sättet att undvika denna situation.
Cows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
SwedishDet bästa är att man inte lägger sig i ett annat lands interna affärer, inte sant?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
SwedishDet bästa försvaret mot smittrisken är att öronmärka våra offentliga finanser.
The best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
SwedishMed tanke på det måste jag säga att resultatet är det bästa som kunde ha uppnåtts.
Given that situation, I would say that the very best result has been achieved.
SwedishDen stora frågan är om detta är det bästa förfarandet för att anta budgeten.
The big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.