αγγλική μετάφραση του όρου «blåsa upp»

SV

«blåsa upp» Αγγλικά μετάφραση

SV

blåsa upp [blåste upp|har blåst upp] {ρήμα}

volume_up
blåsa upp (επίσης: spränga, blåsa på, visa, avslöja)
to blow sth out of proportion
Man kan blåsa upp dem så att de blir väldigt stora, de skimrar i alla färger och blir mycket imponerande.
You can blow them up and they get really big, they shimmer with all the colours, they're very impressive, then they lose their colours, burst and disappear.
blåsa upp (επίσης: sprängas)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «blåsa upp» στα αγγλικά

blåsa ουσιαστικό
blåsa ρήμα
upp επίρρημα
English
upp ρήμα
English
upp μετοχή
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «blåsa upp» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SwedishAtt fortsätta att blåsa upp EU:s budget är därför fel väg.
Therefore, continuing to inflate the EU budget is the wrong route to take.
SwedishNär det gäller bedrägeri och att blåsa upp budgeten på ett konstlat sätt skulle han till och med kunna lära grekerna ett och annat!
When it comes to fraud and artificially inflating the budget, he could even teach the Greeks a thing or two!
SwedishParlamentet vill ha de här symbolerna av en enda anledning: för att blåsa upp sitt ego och förse EU med den utstyrsel som hör till en självständig stat.
Mr President, this Parliament wants these symbols for one reason only - to inflate its ego and attach the trappings of statehood to the EU.
SwedishOm Europeiska unionen vill att dess arbete ska vara trovärdigt borde man hålla sig till sina huvuduppgifter i stället för att blåsa upp sin egen roll i bekämpandet av krisen.
If the European Union wants its work to be credible, it should be confining itself to its core tasks rather than inflating its own role in combating the crisis.
SwedishDet är inte acceptabelt att vi ska fortsätta att blåsa upp parlamentets budget och finansiera saker som mycket väl kan vara onödiga, såsom till exempel webb-tv, bara för att det finns pengar.
It is intolerable that we should, just because the money is available, keep on inflating the parliamentary budget and funding things that may well not actually be needed, such as WebTV, for example.