αγγλική μετάφραση του όρου «bevisligen»

SV

«bevisligen» Αγγλικά μετάφραση

SV

bevisligen {επίρρημα}

volume_up
1. γενικός
bevisligen
2. "som det finns bevis för"
bevisligen
volume_up
demonstrably {επιρ.} (for which there is evidence)
I våra partier är kvinnor bevisligen framgångsrika i ledande positioner.
Women are demonstrably holding leading positions in our parties.
Diplomatiska påtryckningar har bevisligen inte fungerat mot denna regim.
Diplomatic pressure has demonstrably not worked against this regime.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «bevisligen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishDet är därför vi anser att ämnen som bevisligen är cancerogena måste förbjudas.
This is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.
SwedishParlamentets noggranna arbete har bevisligen lett till en förbättring av lagtexten.
SwedishProblemet är att det bevisligen finns tvetydigheter och motstridiga uppgifter.
SwedishJag var bevisligen även här vid omröstningen med namnupprop men lät inte registrera mig.
I can prove that I was also here for the roll-call vote, but I had not entered my name.
SwedishI fråga om denna punkt är det absolut nödvändigt att dessa val bevisligen är fria och rättvisa.
On that point, it is vital that these elections are demonstrably free and fair.
SwedishVi samtycker bevisligen i vår bedömning av allt det som händer inom Bolognaprocessen.
Obviously we agree on the assessment of everything that is happening in the Bologna Process.
SwedishDiplomatiska påtryckningar har bevisligen inte fungerat mot denna regim.
SwedishI våra partier är kvinnor bevisligen framgångsrika i ledande positioner.
SwedishMen bevisligen slog stödet för anslutning av andra stater, även Spanien, betydligt bättre ut.
Demonstrably better support was given when other countries joined - Spain being one of them.
SwedishTexten om ratinginstitut måste innehålla lärdomarna från de brister som bevisligen förekommit.
The text on rating agencies must implement the lessons learned from the proven shortcomings.
SwedishDetta eliminerar bevisligen inte behovet av att Grekland anstränger sig, men det kan vara en hjälp.
This would not obviate the need for Greece to make an effort itself, but it could help.
SwedishMitt namn saknades nämligen i går, fastän jag bevisligen var närvarande vid omröstningarna.
The fact is, my name was missing yesterday, even though I was demonstrably present at the vote.
SwedishNågra talare har redan påpekat att vi vet att pesticider bevisligen kan orsaka cancer.
A number of speakers have already pointed out how it is a proven fact that pesticides can cause cancer.
SwedishDet är inte idealiskt, men det faktum att de tar olika tid på sig verkar bevisligen inte skada någon.
It is not ideal, but there is no evidence that one going faster does any harm to the other.
SwedishInte nog med det - han läste också upp ett uttalande av kommissionen som bevisligen var felaktigt.
As if that were not enough, he read out a statement by the Commission which was clearly false.
SwedishDessa obetänksamma ord fick bevisligen Nordkorea att tro att de fanns på presidentens åtgärdslista.
These unwise words evidently caused North Korea to believe they were on George Bush's hit list.
SwedishFör det finns bevisligen personer som har fått grekiskt medborgarskap utan att ha rätt till det.
We have proof that there are people who have obtained Greek nationality but were not entitled to do so.
SwedishLåt oss nu bara förbjuda dem som bevisligen är farliga.

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «bevisligen»:

bevisligen