αγγλική μετάφραση του όρου «avlönat arbete»

SV

«avlönat arbete» Αγγλικά μετάφραση

SV avlönat arbete
volume_up
{ουδέτερο}

avlönat arbete (επίσης: förvärvsarbete)
volume_up
paid work {ουσ.}
Kvinnor utför huvuddelen av arbetet i hemmet och har därför mindre tid för avlönat arbete.
Women do the lion’s share of work in the home and therefore have less time for paid work.
But we also recognise that there is more to life than paid work.
Vi vill att man i direktivet skall införliva forskare som inte längre är studenter, men som inte heller har ett avlönat arbete.
We would call for the introduction into the directive of researchers, who are no longer students but do not carry out paid work.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «avlönat arbete» στα αγγλικά

arbete ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «avlönat arbete» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Swedish. - (EN) Det är ett faktum att begreppet arbete i Lissabonstrategin relaterar till formellt avlönat arbete.
in writing. - It is a fact that in the Lisbon strategy, the concept of 'work' relates to formal gainful employment.
SwedishTill exempel är frivillig-, hushålls- och familjearbete alla olika aspekter av begreppet, men faller inte inom den traditionella definitionen av avlönat arbete.
For instance, voluntary, domestic and family work are all different aspects of the concept but do not fall within the traditional definition of gainful employment.
SwedishDet finns verksamhet som utförs av både män och kvinnor som inte kan betecknas som formellt avlönat arbete, men man kan inte förneka att denna verksamhet utgör arbete.
There are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
SwedishDet är också mycket viktigt att garantera barnomsorg av lämplig kvalitet och kvantitet för dem som skulle vilja kombinera vård av barn med avlönat arbete.
It is also of critical importance to guarantee the opportunity for childcare of appropriate quality and quantity for those who would like to take up paid employment alongside childrearing.
SwedishEftersom vårt samhälle också karakteriseras av ett ökande antal kvinnor som har ett avlönat arbete blir det svårare för många kvinnor att gratis utföra betydande informella tjänster.
As our society is also characterized by a growing number of women in remunerated work, it is more difficult now for many women to provide important informal services free of charge.

Αλλα λόγια