αγγλική μετάφραση του όρου «ämbete»

SV

«ämbete» Αγγλικά μετάφραση

EN
SV

ämbete {ουδέτερο}

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ämbete» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishI och med detta visar han inte direkt någon vidare respekt för sitt nya ämbete.
In this, he does not exactly show a great deal of respect for his new office.
SwedishDärför är jag övertygad om att han har de kvaliteter som krävs för detta ämbete.
That is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
SwedishI Tyskland är det vanligt att personer som övertar ett statligt ämbete avlägger ed.
In our country it is customary for persons taking up public positions to be sworn in.
SwedishJag önskar er all lycka i utövandet av ert ämbete under de kommande åren.
I wish you every success in the exercise of your office over the coming years.
SwedishRegeringarna rekommenderar inte en person till ett särskilt uppdrag utan till ett ämbete.
Governments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
SwedishFör det tredje hänger resultatet av detta ämbete samman med verksamheten i det offentliga.
Thirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public.
SwedishKommissionen i sin helhet behöver Europaparlamentet för att installeras i sitt ämbete.
SwedishDet finns två skäl till varför europeiska ombudsmannens ämbete är viktigt.
Mr President, there are two reasons why the post of European Ombudsman is important.
SwedishOm ni respekterar ert ämbete och parlamentsledamöternas rättigheter...
If you have any respect for your position and for the rights of Members...
SwedishHan är inte lämplig för ett offentligt ämbete, och jag uppmanar rådet att inte utse honom.
SwedishPå min grupps vägnar vill jag säga att ni har utövat ert ämbete med stor värdighet.
I should like to say on behalf of my Group that you have exercised your office with great dignity.
SwedishJag vill gratulera er till ert nya ämbete och önska er lycka till.
   Mr President, I wish to congratulate you on your election to your new post and I wish you well.
SwedishNi sade, fru Schreyer, när ni tillträdde ert ämbete, att ni skulle försöka åstadkomma detta.
When you assumed office, Mrs Schreyer, you assured us that you would strive to achieve this.
SwedishDet här var en fråga om parlamentsledamöters uppfattning om sitt ämbete.
SwedishMin kollega, Louis Michel, har deltagit i alla församlingsmöten sedan han tillträdde sitt ämbete.
My colleague Mr Michel has participated in all the Assemblies held since he took office.
SwedishJag vill säga en sak om den person som innehar detta ämbete.
I would like to say something with regard to the person holding this post.
SwedishJag uppmanar er att vakna upp, att genomföra de åtaganden som åligger ert ämbete och att ta ert ansvar.
I call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
SwedishDe kvarstår i sitt ämbete endast som en expeditionskommission, på det sätt som fördraget föreskriver.
They remain in office only as a caretaker Commission, as the Treaty obliges them to do.
SwedishDomarna får inte inneha något politiskt eller administrativt ämbete.
SwedishUppenbarligen väntar vi på att den nya amerikanska presidenten skall tillträda sitt ämbete i januari 2005.
Obviously we wait for the investiture of the new American president in January 2005.

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «ämbete»:

ämbete