αγγλική μετάφραση του όρου «измерить»

RU

«измерить» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
измерить [изме́рить] {ρ.}

RU измерить
volume_up
[изме́рить] {ρήμα}

Чтобы измерить длину волны, мне достаточно измерить расстояние отсюда досюда, одной полной волны.
To measure the wavelength, all I need to do is measure the distance from here -- one full wave -- over to here.
Благодаря этим графикам, мы можем измерить.
And because we have these nice charts, we can measure things.
А измерить вы можете всё что угодно.
Because what you can measure in virtuality is everything.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «измерить» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

RussianВ школе меня учили физике и объяснили, что если что-то существует, то это можно измерить.
At school I was being just taught about physics, and I was told that if there is something that exists, then it is measurable.
RussianИтак, как руководители, мы понимаем важность неосязаемого, но понятия не имеем, как его измерить.
So here's another Einstein quote: "Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."
RussianИ нам удалось измерить эту силу.
Russianтрудно измерить.