αγγλική μετάφραση του όρου «super»

PT

«super» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
super {θηλ.}
volume_up
super- {προθ.}
EN

«super» Πορτογαλικά μετάφραση

volume_up
super {ουσ.}
volume_up
super {επιθ.}

PT super
volume_up
{θηλυκό}

super
volume_up
four-star {ουσ.} [αγγλ.] (fuel)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «super»:

super

Παραδείγματα χρήσης του όρου «super» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseSerá que, em conjunto com os Americanos, constituímos agora um único super-Estado?
Do we, then, together with the Americans, now constitute a single superstate?
PortugueseA nossa super-agência dos direitos humanos é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Our European super-agency on human rights is the European Court of Human Rights.
PortugueseOs Estados Unidos detêm poderio económico e militar que os torna uma super-potência.
The United States possesses economic and military might that make it a superpower.
PortugueseOutro cientista com grandes ideias, a super-estrela da biologia, foi Charles Darwin.
Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
PortugueseÉ um disparate dizer que esta nova Constituição criará um super-Estado centralizado!
What nonsense to say that this new Constitution will create a centralised superstate!
PortugueseA de baixo representa-vos a vós - os super-criativos, traçados da mesma forma.
And the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
PortugueseConsiderem isto: tal como os profetas, a todos os super-heróis lhes faltam os pais.
Consider this: like the prophets, all the superheroes are missing parents.
PortugueseCorremos o risco de as mesas se transformarem em super-estruturas pesadíssimas.
There is a risk that the bureaux will become top-heavy superstructures.
PortugueseBasta que uma super-nova expluda a alguns anos-luz daqui, e morreremos todos!
All it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
PortugueseAs super-estrelas da mudança climática em 2006: Estados Unidos, Grã-Bretanha, China.
The superstars of climate change in 2006: United States, Britain, China.
PortugueseEle tem já um "super-mandato”, pelo que está em condições de sancionar um "mini-Tratado”.
He already has a 'maxi-mandate' and, therefore, he may accept a mini-Treaty.
PortugueseIsto ia ser o Super-Homem, ou não valeria o meu tempo ou o dinheiro deles.
This was going to be Superman, or it wasn't worth my time or their money.
PortugueseHá que abolir a super maioria de 95 % para todas as decisões importantes.
The super majority of 95 % must be abolished for all important decisions.
PortugueseJamais indicou que pretende tornar-se um super-homem desse género.
He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.
PortugueseJá não estamos a falar de uma União Europeia, mas antes de um super-Estado.
We are no longer talking of a European Union, but rather a superstate.
PortugueseRecusaram o super-Estado europeu, que pretende destruir as nações europeias.
They rejected the European Super-State, which is aimed at destroying the nations of Europe.
PortugueseEstes são os primeiros super-heróis Islâmicos.
And it's called "The 99." Now, these are the world's first Islamic superheroes.
PortugueseNão houve necessidade de criar "super-sistemas", e isto ficou claro nas alterações.
There was no need to create super-systems, and this is clearly spelled out in the amendments.
PortugueseHá que abolir a super maioria de 95% para todas as decisões importantes.
The super majority of 95% must be abolished for all important decisions.
PortugueseA União Europeia parece estar a evoluir para um super-Estado federal.
. (NL) The European Union seems to be developing into a federal superstate.