αγγλική μετάφραση του όρου «proveito»

PT

«proveito» Αγγλικά μετάφραση

PT proveito
volume_up
{αρσενικό}

proveito (επίσης: lucro, ganho)
volume_up
gain {ουσ.}
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
É que, se aumentarmos o tecto, só os barcos de maiores dimensões tirarão proveito disso.
Also, if we increase the ceiling, only the bigger vessels will gain any advantage from it.
Nesses contos, podemos ler: "Sem honra nem proveito ficará aquele que permanece em casa sem nada fazer.
In these fables, we read: 'Nor gain nor honour comes to him who idly stays at home.
proveito (επίσης: rendimento, fruto, ganho)
volume_up
profit {ουσ.}
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
(Ser-lhes-á dito): Comei e bebei, com proveito, pelo que (de bom) fizestes
Eat and drink with profit and health because of what you did,
As PME poderiam, em princípio, tirar desta oportunidade o maior proveito.
In theory the SMEs can profit most from this.
proveito (επίσης: utilidade)
volume_up
avail {ουσ.}
Não penso que deveríamos tirar proveito disso, porque suspeito que a vida é bem comum no universo.
I don't think we shall have to avail ourselves of that, because I suspect that life is quite common in the universe.
No entanto, não participarei na votação, pois não vou tirar proveito das novas disposições.
I will not, however, be participating in the vote, as I shall not be availing myself of the new arrangements.
A Comissão parece muitas vezes renunciar antecipadamente ao variado leque de protecções que, nomeadamente os Estado Unidos, sabem utilizar em seu proveito.
The Commission appears very often to renounce early on the use of the very varied range of protection procedures of which the United States in particular avail themselves.

Συνώνυμα (πορτογαλικά) του όρου «proveito»:

proveito
Portuguese

Παραδείγματα χρήσης του όρου «proveito» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseA Comissão dos Orçamentos faz questão de que tiremos proveito do nosso dinheiro.
The Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
PortugueseSó os países com uma economia sã são capazes de tirar proveito da globalização.
Only those countries whose economy is in decent shape can benefit from globalisation.
PortugueseComo poderá a África tirar maior proveito da transferência de tecnologia no futuro?
How will Africa be able to take greater benefit from technology transfers in future?
PortugueseForam os criminosos quem mais rapidamente tirou proveito da livre circulação na Europa.
Criminals have been the quickest to benefit from freedom of movement in Europe.
PortugueseExiste actualmente um ímpeto para a mudança na Somália de que deveríamos tirar proveito.
There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.
PortugueseEspero que, então, seja possível tirar proveito de todo o potencial de produção.
Hopefully, it will then be possible to exploit its production potential.
PortugueseEmpresas podem tirar proveito de um desconto por volume em exames de Certificação Avid.
Companies can take advantage of a volume discount on Avid Certification exams.
PortugueseComo tal, se houve fraude, esta não se verifica certamente em seu proveito.
So, if there had been any fraud, it certainly was not to the benefit of the president.
PortugueseTreinando seus usuários e administradores de TI para tirar o máximo proveito do Office 365.
Training your users and IT administrators how to get the most out of Office 365.
PortugueseSenhor Presidente, este é um tema que poderíamos discutir com proveito durante muito tempo.
Mr President, this is a subject we could fruitfully discuss for a long time yet.
PortugueseDe alguma maneira, o seu corpo conseguiu mudar a doença...... moldá- la para seu proveito.
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
PortugueseFrancamente, não consigo acreditar que tudo isto seja para proveito do comércio electrónico.
Quite frankly, I cannot believe that all this will benefit electronic commerce.
PortugueseQueremos tirar bom proveito das ideias do Parlamento durante as negociações.
We want to make good use of Parliament’s ideas during the negotiations.
PortugueseOs fabricantes que o venderam naturalmente que também tiraram o seu proveito.
The manufacturers sold it, of course, so they also benefited from it.
PortugueseAssim, como o Reino Unido tirará proveito dos dois lados da situação, decidi abster-me.
So, as the United Kingdom will have the best of both worlds, I abstain.
PortugueseNão devemos tirar proveito dos países mais pobres de maneiras destrutivas e debilitantes.
We must not take from poorer countries in destructive and disabling ways.
PortugueseEstas são aptidões que lhes permitirão tirar maior proveito de si mesmos e da sua sociedade.
These are skills they need to make the most of themselves and their society.
PortugueseCumpre que elas retirem o máximo proveito dos dinheiros europeus destinados à investigação.
They should benefit to an optimum level from the European research funds.
PortuguesePor outro lado, devemos cuidar para que se tire o devido proveito do dinheiro aplicado.
On the other hand, we have to look at whether we are getting enough for the money we spend.
PortugueseTemos de fazer avançar o processo e, claro, temos de tirar o máximo proveito do GALILEO.
We have to press on with the procedure and, of course, get the maximum use out of Galileo.