αγγλική μετάφραση του όρου «manter estável»

PT

«manter estável» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
manter estável {αμεταβ.ρ.}
PT

manter estável {αμετάβατο ρήμα}

volume_up
manter estável

Παραδείγματα χρήσης του όρου «manter estável» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PortugueseNão menos importante é manter uma situação estável nos países vizinhos da União Europeia.
Maintaining a stable situation in the European Union’s neighbouring countries is no less important.
PortugueseDaí a necessidade de manter um quadro estável baseado em regras justas e multilaterais para o comércio livre.
This underlines the need to safeguard a stable framework of fair and multilateral rules for free trade.
PortugueseNão menos importante é manter uma situação estável nos países vizinhos da União Europeia.
A couple of decades ago there were already predictions that the twenty-first century would be a time of increased risks and threats.
PortugueseA China quer estabilidade e como vai manter-se estável se esta questão não for levantada um pouco mais energicamente?
China wants stability. How is China to remain stable if the question of human rights is not raised more emphatically?
PortugueseFaçamos com que a ajuda financeira europeia continue a manter-se estável e sobretudo mantenha a sua distribuição actual.
Let us ensure that European financial aid remains stable and, in particular, that it continues to be divided as at present.
PortugueseÉ por esse motivo que, nesta fase, ainda é prematuro dizer desde já que o orçamento agrícola deveria manter-se estável ou talvez devesse até ser reduzido.
It is premature at this stage to say that the farm budget should remain at the same level or maybe even be cut.
PortugueseHá que manter a natureza sólida, estável e competitiva das instituições financeiras de modo que estas possam dar o seu contributo para o crescimento económico.
We must maintain the sound, stable and competitive nature of financial institutions so that they can make a contribution to economic growth.
PortugueseNesse sentido, o Reino Unido tem o dever de manter estável a taxa de câmbio entre a libra e o euro.
The UK is therefore obliged to keep the rate of the pound stable against the euro; whether that happens within or outside the exchange-rate system is a secondary issue.
PortugueseA Comissão apoia a decisão de manter um quadro estável, uma vez integrado todo o pessoal relacionado com o alargamento, sem pedidos de novos lugares para o período 2009-2013.
The Commission endorses the decision to maintain stable staffing once all enlargement-related personnel are integrated, with no requests for new posts for the period 2009-2013.
PortugueseDesde esse dia, ocorreram dois factos importantes: um, a vitória do referendo na Irlanda - creio que todos devíamos estar felizes com isso; o outro, o facto de o euro se manter estável.
Since then, two important things have happened: one, that a referendum has been won in Ireland - I think we should be happy about this; and the other, that the euro is remaining stable.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «manter estável» στα αγγλικά

estável επίθετο
manter ρήμα
manter em ρήμα
English
manter em terra (avião) ρήμα
English
manter unido ρήμα