αγγλική μετάφραση του όρου «em cima»

PT

«em cima» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
em cima {επιρ.}
volume_up
em cima {προθ.}
EN
PT

em cima {επίρρημα}

volume_up
em cima (επίσης: para frente)
volume_up
on {επιρ.}
Não faz sentido que recue a compromissos que nunca estiveram em cima da mesa.
It is pointless for me to go back to compromises that were never on the table.
Também esta questão continua em cima da mesa, e gostaríamos realmente de vê-la resolvida.
That question, too, is still on the table, and we would like to see it resolved.
É accionado como a Stairmaster - pedalando para cima e para baixo em cima dele.
It's powered a bit like a Stairmaster -- you pump up and down on it.
em cima (επίσης: para cima)
volume_up
up {επιρ.}
Alguém lá em cima está a emitir o mandamento "Não acreditarás na teoria aquática."
Somebody up there is issuing the commandment, "Thou shalt not believe in the aquatic theory.
Ela podia facilmente estar aqui em cima a dar uma palestra sobre o seu trabalho.
She could easily be up here giving a talk about her work.
Todas as coisas que são colocadas lá em cima, eles dizem que há um ciclo de vida.
All the things that go up there, they said there's a life cycle.
E, infelizmente, os átomos de hélio no hélio líquido estão mesmo em cima uns dos outros.
And unfortunately, the helium atoms in liquid helium are right on top of each other.
E põem a sanduíche de queijo dele aqui em cima da arca dos piratas.
And he puts his cheese sandwich over here on top of the pirate chest.
But if you put something on top of it, it disbalances it.
em cima
em cima
Os pesticidas são das substâncias químicas mais perigosas que existem, pois destinam-se a matar e são deliberadamente libertados no ambiente e em cima de produtos alimentares.
. - Pesticides are among the most dangerous chemicals, as they are designed to kill and they are released deliberately into the environment and onto food.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «em cima» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PortugueseNão faz sentido que recue a compromissos que nunca estiveram em cima da mesa.
It is pointless for me to go back to compromises that were never on the table.
PortugueseO que é que isso nos diz sobre a interferência política vinda de cima em França?
What does that tell us about political interference from the top in France?
PortugueseTemos de ter toda a informação em cima da mesa antes de podermos conceder a quitação.
We need to have all the information on the table before we can grant discharge.
PortugueseAgora já sabemos que tipo de questões vamos ter em cima da mesa para esta última parte.
We now know what kind of questions we will have on the table for this last part.
PortugueseCom todas as cartas em cima da mesa torna-se mais fácil arranjar soluções.
If all the cards are on the table, then it is easier for us to look for solutions.
PortugueseSei que é uma pessoa ocupada mas, ainda assim, conseguiu usar a palavra em cima da hora.
You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
PortugueseO que está hoje em cima da mesa será provavelmente modificado após as eleições.
PortugueseTambém esta questão continua em cima da mesa, e gostaríamos realmente de vê-la resolvida.
That question, too, is still on the table, and we would like to see it resolved.
PortugueseNão foi o nosso caso, pois colocámos os nossos resultados bastante cedo em cima da mesa.
We did not, instead preferring to put our outcomes on the table very early on.
PortugueseGostaria de perguntar se os autores destas resoluções vão deixá-las em cima da mesa.
I should like to ask if the authors of these resolutions are leaving them on the table.
PortugueseQual o texto em cima da mesa em matéria de direitos de propriedade intelectual?
PortugueseNão é esse, de modo algum, o objectivo das directivas que estão agora em cima da mesa.
That is definitely not the aim of the directives that are on the table now.
Portuguese– Senhora Presidente, é com relutância que aceito aquilo que está agora em cima da mesa.
It is therefore important to the overwhelming majority of European citizens.
PortugueseIsto são realmente aspectos bastante tristes do texto que temos em cima da mesa.
PortugueseE, infelizmente, os átomos de hélio no hélio líquido estão mesmo em cima uns dos outros.
And unfortunately, the helium atoms in liquid helium are right on top of each other.
PortugueseTemos inúmeras propostas em cima da mesa, mas todas elas foram rejeitadas pelo Conselho.
There are many proposals before us, but these have all been rejected by the Council.
PortuguesePrecisamos, na verdade, de colocar imediatamente um catálogo de medidas em cima da mesa.
We actually need to place a catalogue of measures on the table immediately.
PortugueseColoca-se agora a questão de saber se o compromisso que está em cima da mesa é positivo.
The question now arises of whether the compromise that is on the table is a good one.
PortugueseE agora começa a mover-se em espaço tridimensional -- para cima ou para baixo.
PortugueseÉ accionado como a Stairmaster - pedalando para cima e para baixo em cima dele.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «em cima» στα αγγλικά

cima επίρρημα
em μετοχή
virar para cima ρήμα
English
em volta επίρρημα
English