αγγλική μετάφραση του όρου «cumprir com»

PT

«cumprir com» Αγγλικά μετάφραση

PT cumprir com
volume_up
{ρήμα}

cumprir com
volume_up
to comply {αμεταβ.ρ.} (with criteria)
Na minha opinião, não seremos capazes de cumprir com a estratégia de Lisboa.
In my opinion, we will not be able to comply with the Lisbon strategy.
Se não exerce, não haverá forma de a Turquia conseguir cumprir com os critérios de Copenhaga.
If it does not, then there is no way that Turkey can comply with Copenhagen criteria.
Você deve cumprir com o processo de aprovação Avid PR antes de distribuir comunicados de imprensa.
You must comply with the Avid PR approval process before distributing press releases.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cumprir com» στα αγγλικά

cumprir ρήμα
com μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cumprir com» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseComo tenciona a Comissão cumprir estas tarefas com o Parlamento nos próximos meses?
How will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
PortugueseÉ óbvio que só poderemos cumprir as nossas promessas com políticas coerentes.
It is obvious that we will not be able to keep our promises unless our policies are coherent.
PortugueseA Comissão, paralelamente a predicar aos outros, deve cumprir com os seus deveres.
PortuguesePenso que conseguimos cumprir com êxito esta função de monitorização.
I am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
PortugueseTemos um calendário a cumprir até 2006, com uma revisão intercalar em 2002.
PortugueseVamos, portanto, cumprir o contributo percentual com que nos comprometemos.
PortugueseCada um deverá assumir a sua responsabilidade e cumprir com as suas obrigações.
PortugueseNo ano passado, tivemos uma obrigação algo mais agradável a cumprir para com os Estados-Membros.
Last year, we had a rather more pleasant duty to perform on behalf of the Member States.
PortugueseIsto deixa a União em boa forma para cumprir com a nossa prioridade política para este ano.
This leaves the Union in good shape to ensure we deliver our political priority for this year.
PortugueseÉ a prova de que conseguimos cumprir com o prometido no Tratado de Lisboa.
PortugueseEsta é a nossa intenção e esperamos poder cumprir esse calendário com uma certa facilidade.
That is our intention and hopefully it will be possible to adhere to that timetable with some ease.
PortugueseSe o Conselho quer manter a sua credibilidade, tem de cumprir as promessas com urgência.
If the Council wants to retain its credibility, it has to confirm its promises as a matter of urgency.
PortugueseEm primeiro lugar, a Rússia tem de assegurar a sua capacidade para cumprir os compromissos assumidos com a UE.
First, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
PortugueseTemos aqui uma enorme missão comum a cumprir, com incidência também no quadro do orçamento de 2002.
This is an important task that we have to tackle together in the context of the 2002 budget.
PortugueseAqui, na Europa, ratificámo-lo, mas não estamos a cumprir com os compromissos assumidos.
PortugueseÉ essa a chave para cumprir com os compromissos desta Estratégia de Lisboa.
PortugueseTambém é, porém, necessário haver paciência para ajudar a Jugoslávia a cumprir com as suas obrigações na região.
However, we must be patient here and help Yugoslavia fulfil its tasks in the region.
PortugueseSe não respeitar o seu próprio Regimento, a Comissão não estará a cumprir com as suas obrigações.
Until and unless the Commission complies with its own Rules of Procedure, it has failed in its duty.
PortugueseOs que estão sentados "atrás" do senhor Presidente da Comissão não estão a cumprir com o devido.
PortugueseJulgo que, na realidade, procurámos cumprir com esse princípio base, durante a discussão do orçamento.
In fact, I also think we have tried to live up to that basic principle when discussing the budget.