αγγλική μετάφραση του όρου «às»


Μήπως εννοείτε ás, As, as, as, As
PT

«às» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
às {προθ.}
EN
PT

às {μετοχή}

volume_up
às (επίσης: em, sobre, por, dentro de)
volume_up
on {προθ.}
As leis mais importantes relativas às mulheres são as chamadas leis do Estado civil.
The most important laws on women are those making up what is known as civil law.
As empresas deviam estar motivadas para solicitar voluntariamente as licenças.
On that issue the Commission maintains a certain degree of flexibility.
As autoridades estão a impor mais restrições às liberdades fundamentais.
The authorities are forcing through further restrictions on basic freedoms.
às (επίσης: aos, ao, à)
As empresas portuguesas, sobretudo as PME, serão as principais beneficiadas.
Portuguese companies, and in particular SMEs, will be the main beneficiaries.
As vítimas do terrorismo são as nações, as cidades, as vilas e a principalmente as pessoas.
Nations, cities, towns and most of all people are the victims of terrorism.
As leis mais importantes relativas às mulheres são as chamadas leis do Estado civil.
The most important laws on women are those making up what is known as civil law.
às (επίσης: em, ao, para, a)
volume_up
at {προθ.}
Não obstante a falta de legislação, podemos, entretanto, juntar as acções às palavras.
Despite a lack of legislation, we can at least put our money where our mouth is.
Surpreende-me as críticas às acções da Comissão em matéria de direitos fundamentais.
I am surprised at the criticism of the Commission's actions on fundamental rights.
No topo estão a matemática e as línguas, depois as humanidades e na base estão as artes.
At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «às» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseDevem ser aplicados os mesmos princípios às ajudas públicas à habitação social?
Should the same principles function in relation to public aid in social housing?
PortugueseMuitos governos nem reduziram o apoio a estudantes nem reduziram as inscrições.
Many governments have neither reduced student support nor scaled back enrolment.
PortugueseIsto inclui, em particular, as notas de rodapé que foram hoje aprovadas no texto.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Portuguesea declaração da Comissão sobre as obrigações contabilísticas das médias empresas.
the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
PortugueseTrata-se, antes de mais, de uma tragédia para as pessoas directamente afectadas.
It is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
PortugueseA Comissão tomará inclusivamente as decisões em matéria de imposição das sanções.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
PortugueseSe para tal for necessário alterar as regras internacionais, teremos de fazê-lo.
If it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
PortugueseA África, com as suas tragédias, constituirá a emergência das próximas décadas.
Africa, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
PortugueseOutro aspecto requerido às autoridades competentes é a integração dos controlos.
Another thing required of the competent authority is the integration of controls.
PortugueseTodas as ajudas directas à produção agrícola devem ser progressivamente abolidas.
All direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
PortugueseEm relação a este ponto, estou totalmente de acordo com as conclusões do relator.
In this respect, I am in total agreement with the conclusions of the rapporteur.
PortugueseIsto abre as portas à concorrência desleal contra os bancos públicos na Alemanha.
This opens the floodgates to unfair competition against public banks in Germany.
PortugueseNunca criaremos um novo dinamismo sem o clima adequado também para as nossas PME.
We will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
PortugueseNeste momento, não é possível abordar todas as propostas que foram apresentadas.
It is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
PortugueseDurante o debate houve mesmo quem questionasse se "tomam as pessoas por idiotas"?
During the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
PortugueseTemos de colmatar as lacunas, sendo que é barato converter o mercúrio em calomel.
We have to close loopholes, as it is very cheap to convert mercury into calomel.
PortugueseEstamos perante um desafio global que exige responsabilidade de todas as partes.
This is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
PortugueseO Presidente Milosevic não teria sido preso se tivesse acatado as ordens da NATO.
President Milosevic would not have been arrested had he followed NATO' s orders.
PortugueseAs alterações apresentadas como resultado do trílogo foram incluídas no bloco um.
The amendments tabled as a result of the trialogue have been put into block one.
PortugueseQuando essa seqüência codificada é exibida, as imagens aparecem exatamente como
When such an encoded sequence is displayed, the images appear as in the original