γερμανική μετάφραση του όρου «w ciągu»

PL

«w ciągu» Γερμανικά μετάφραση

DE
volume_up
w ciągu {επιρ.}
PL

w ciągu

volume_up
w ciągu (επίσης: w przeciągu, w okresie)
volume_up
binnen {προθ.} [επίσημο]
W ciągu 40 lat, fizycy odkryli kompletne wyjaśnienie, wyrażone, jak zwykle, poprzez eleganckie symbole.
Binnen 40 Jahren deckten Physiker die gesamte Erklärung dafür auf, wie üblich dargestellt in eleganten Zeichen.
Na Pacyfiku, gdzie zrobiłem to zdjęcie, ich stada zmalały o ok. 90% w ciągu ostatnich 15 lat.
Im Pazifik, wo ich dieses Bild gemacht habe, hat sich ihre Zahl binnen 15 Jahren um 90% verkleinert.
Po zakończeniu leczenia losartanem wartości PRA i stężenie angiotensyny II wracają w ciągu trzech dni do wartości początkowych.
Nach Absetzen von Losartan sanken die PRA- und Angiotensin II-Werte binnen drei Tagen auf die Ausgangswerte.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «w ciągu» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishPacjent otrzymuje lek Binocrit w ciągu 3 tygodni przed zabiegiem chirurgicznym.
Binocrit wird Ihnen in den letzten drei Wochen vor Ihrer Operation verabreicht.
PolishWiększość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
Die meisten dieser Nebenwirkungen treten in den ersten drei Behandlungswochen auf.
PolishFarmakokinetyka sakwinawiru wykazuje stabilność w ciągu długotrwałego leczenia.
Die Pharmakokinetik von Saquinavir bleibt bei einer Langzeitbehandlung unverändert.
PolishPozostałość leku nie wykorzystaną w ciągu 42 dni (6 tygodni) należy wyrzucić.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishWszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
In allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
PolishPodawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.
Die Gabe sollte in den ersten 24 Stunden nach Abschluss der Operation beginnen.
PolishTe działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
Diese Nebenwirkungen klingen üblicherweise ein bis zwei Tage nach der Behandlung ab.
Polishmg dwa razy na dobę w ciągu 1. dnia, a następnie 100 mg raz na dobę przez 13 dni).
mg zweimal täglich für 1 Tag, gefolgt von 100 mg einmal täglich für 13 Tage).
PolishPandemia miała 3 nawroty w ciągu 18 miesięcy, a nie było wtedy komercyjnych lotów.
Die Pandemie zirkulierte drei Mal in 18 Monaten, und das ohne die zivile Luftfahrt.
PolishPamiętaj, że Twój adres Google Maila w dalszym ciągu będzie wyświetlany w polu Od.
Beachten Sie, dass Ihre Google Mail-Adresse weiterhin im Feld "Von" angezeigt wird.
PolishNie zaleca się stosowania preparatu w ciągu trzech pierwszych miesięcy ciąży.
Eine Anwendung während der ersten drei Schwangerschaftsmonate wird nicht empfohlen.
Polishmiało przetaczaną krew lub podane immunoglobuliny w ciągu ostatnich 6 tygodni.
innerhalb der letzten 6 Wochen eine Bluttransfusion oder Immunglobuline erhalten hat
PolishStężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
Desloratadin ist innerhalb von 30 Minuten nach Anwendung im Plasma nachweisbar.
PolishNa przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
So können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
PolishI w ciągu siedmiu miesięcy, nowotwór całkowicie zniknął, a biopsje wróciły do normy.
Und über einen Zeitraum von sieben Monaten ist der Krebs vollständig verschwunden.
PolishA to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
Und das ist eine Auswahl von Dingen die -- in den letzten paar Jahren gebaut wurden.
PolishCzęstość występowania złamań u kobiet w okresie pomenopauzalnym w ciągu 5 lat
Fraktur-Inzidenz bei postmenopausalen Frauen über einen Zeitraum von 5 Jahren
PolishRzadziej do wytworzenia inhibitorów dochodzi w ciągu pierwszych 100 dni ekspozycji.
Selten können sich Hemmkörper nach mehr als 100 Expositionstagen entwickeln.
Polishkrwawieniom z przewodu pokarmowego lub krwawieniom z dróg oddechowych w ciągu
wenn Sie in den letzten 6 Monaten eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Gehirn
PolishSystem Windows należy aktywować w ciągu 30 dni od momentu jego zainstalowania.
Sie müssen Windows innerhalb von 30 Tagen nach der Installation aktivieren.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «w ciągu»:

w ciągu

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «w ciągu» στα γερμανικά

w μετοχή
w jednym kierunku επίθετο
German
w porzo επιφώνημα
w occie επίθετο
German
w złym guście επίθετο
w tył επίρρημα
w końcu επίρρημα
German
w gruncie rzeczy
w plamki επίθετο
w tej chwili επίρρημα
German