γερμανική μετάφραση του όρου «w ciągu»

PL

«w ciągu» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
w ciągu {επιρ.}
DE

PL w ciągu
volume_up
{επίρρημα}

w ciągu
volume_up
innerhalb {επιρ.} (binnen)
To działanie niepożądane zazwyczaj ustępuje w ciągu jednego tygodnia.
Diese Nebenwirkung klingt normalerweise innerhalb einer Woche wieder ab.
Wspomniane objawy ustępowały w ciągu 18 godzin po zastosowaniu leku.
Diese Symptome verschwanden innerhalb von 18 Stunden nach der Behandlung.
większości przypadków w ciągu pierwszego miesiąca leczenia;
der Fälle innerhalb des ersten Behandlungsmonats auftreten;

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «w ciągu»:

w ciągu

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «w ciągu» στα γερμανικά

w μετοχή
ciąg ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «w ciągu» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishPacjent otrzymuje lek Binocrit w ciągu 3 tygodni przed zabiegiem chirurgicznym.
Binocrit wird Ihnen in den letzten drei Wochen vor Ihrer Operation verabreicht.
PolishWiększość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
Die meisten dieser Nebenwirkungen treten in den ersten drei Behandlungswochen auf.
PolishFarmakokinetyka sakwinawiru wykazuje stabilność w ciągu długotrwałego leczenia.
Die Pharmakokinetik von Saquinavir bleibt bei einer Langzeitbehandlung unverändert.
PolishPozostałość leku nie wykorzystaną w ciągu 42 dni (6 tygodni) należy wyrzucić.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishWszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
In allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
PolishPodawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.
Die Gabe sollte in den ersten 24 Stunden nach Abschluss der Operation beginnen.
PolishTe działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
Diese Nebenwirkungen klingen üblicherweise ein bis zwei Tage nach der Behandlung ab.
Polishmg dwa razy na dobę w ciągu 1. dnia, a następnie 100 mg raz na dobę przez 13 dni).
mg zweimal täglich für 1 Tag, gefolgt von 100 mg einmal täglich für 13 Tage).
PolishPandemia miała 3 nawroty w ciągu 18 miesięcy, a nie było wtedy komercyjnych lotów.
Die Pandemie zirkulierte drei Mal in 18 Monaten, und das ohne die zivile Luftfahrt.
PolishPamiętaj, że Twój adres Google Maila w dalszym ciągu będzie wyświetlany w polu Od.
Beachten Sie, dass Ihre Google Mail-Adresse weiterhin im Feld "Von" angezeigt wird.
PolishNie zaleca się stosowania preparatu w ciągu trzech pierwszych miesięcy ciąży.
Eine Anwendung während der ersten drei Schwangerschaftsmonate wird nicht empfohlen.
PolishNa przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
So können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
PolishI w ciągu siedmiu miesięcy, nowotwór całkowicie zniknął, a biopsje wróciły do normy.
Und über einen Zeitraum von sieben Monaten ist der Krebs vollständig verschwunden.
PolishA to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
Und das ist eine Auswahl von Dingen die -- in den letzten paar Jahren gebaut wurden.
PolishCzęstość występowania złamań u kobiet w okresie pomenopauzalnym w ciągu 5 lat
Fraktur-Inzidenz bei postmenopausalen Frauen über einen Zeitraum von 5 Jahren
PolishRzadziej do wytworzenia inhibitorów dochodzi w ciągu pierwszych 100 dni ekspozycji.
Selten können sich Hemmkörper nach mehr als 100 Expositionstagen entwickeln.
Polishkrwawieniom z przewodu pokarmowego lub krwawieniom z dróg oddechowych w ciągu
wenn Sie in den letzten 6 Monaten eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Gehirn
PolishWpływ zmian może nie być widoczny w ciągu kilku dni, ale dopiero po kilku miesiącach.
In den ersten Tagen werden Sie wahrscheinlich noch keine Auswirkungen feststellen.
PolishMyślę, że możliwe jest stworzenie organizmów jednokomórkowych w ciągu dwóch lat.
Ich denke, daß einzellige Organismen in den nächsten zwei Jahre Realität werden können.
PolishPlaster uwalnia 300 mikrogramów substancji czynnej – testosteronu - w ciągu 24 godzin.
Das Pflaster setzt über 24 Stunden 300 Mikrogramm des Wirkstoffs Testosteron frei.