γερμανική μετάφραση του όρου «stać»

PL

«stać» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
stać {μη.συν.ρ}
volume_up
stać {επιφ.}

PL stać
volume_up
[stoję|stałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

Gdy nauczyły sie stać prosto, zmieniły rozmiar i kształty.
Sobald sie aufrecht stehen konnten, wurden sie größer und komplexer.
Mogę stać dziś przed wami i powiedzieć, że byłam odważna.
Ich kann heute abend hier vor Ihnen stehen und sagen, ich war mutig.
Wiecie, nie chcę tylko stać tu i nabijać się z Microsoftu.
Aber wissen Sie, ich will nicht einfach hier stehen und über Microsoft lästern.
stać
z umalowanymi ustami, rzęsami falującymi włosami mogły stać tylko załamując ręce, błagając o spokój,
sogar mit Lippenstift und Mascara, ihr Haar wallend, konnten nur dastehen mit zusammengepressten Händen, um Frieden bittend,.
stać
volume_up
im Stande sein {ρ.} (nur unpersönlich)
stać
volume_up
ruhen [ruhend|geruht] {αμεταβ.ρ.} (Produktion)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «stać»:

stać

Παραδείγματα χρήσης του όρου «stać» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishCzego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
Seine Name ist Matthieu Ricard Und wie wird man zum glücklichsten Mann der Welt?
PolishCzego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
Man misst die Aktivierung des linken präfrontalen Kortex im Vergleich zum rechten.
PolishWtedy ocean wydawał się być Edenem, ale dziś wiemy, że może stać się rajem utraconym.
Heute sind wir klüger. ~~~ Und sehen uns einem verlorenen Paradies gegenüber.
PolishJeśli jesteś dostatecznie kreatywny, zdolny, fajny, czy możesz stać się kimś?
Wenn du kreativ genug bis, spielerisch genug und Spaß hast, kannst du jeden erreichen?
Polish", a Jack Nicholson mówi: "Sprawiasz, że chcę stać się lepszym człowiekiem".
Und Jack Nicholson sagt: "Ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein."
PolishJak to zrobić, a przy tym jak ograniczyć koszty, aby nas było na to stać?
Wie machen wir's und wie schaffen wir es so, dass wir es uns leisten können?
PolishNo i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
Und ich dachte, es könnte mir als eine Art dauerhafte Eselsbrücke dienen.
PolishI w końcu, być może najważniejsze, osobą mądrą można się stać, nie urodzić.
Abschließend, vielleicht das wichtigste: Eine weise Person wird geformt - nicht geboren.
PolishIstoty żywe są na początku ogólną komórką, by później stać się bardziej wyspecjalizowane.
Dinge im Leben beginnen als allgemeine Zellen, die sich dann spezialisieren.
PolishZałożę się, że w tamtej chwili zapragnął stać się niewidzialnym, a Wy?
Ich wette, er dachte, er wünschte sich unsichtbar zu sein, meinen Sie nicht?
PolishNiezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
Eventuell ist eine Überwachung über mehrere Tage und eine künstliche Beatmung erforderlich.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
Wenn Sie krank sind oder größere Verletzungen haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel ansteigen
PolishKażdy z was może stać się sławnym w internecie do następnej soboty.
Jeder einzelne von euch könnte über das Internet bis nächsten Samstag berühmt sein.
PolishKażdy może podzielić się wszystkim, więc to może stać się problemem.
Hier kommen Kontrolle und Evaluation ins Spiel. ~~~ Sie kommen hier zu TED.
PolishJak nasz poprzedni Vice-prezydent powiedział: "Musimy się stać aktywistami."
Wie unser frühererer Vizepräsident sagte: wir müssen aktiv werden.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we krwi
Wenn Sie krank sind oder größere Verletzungen haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel ansteigen
PolishAle już miałem opuścić szkołę, ponieważ moją biedną matkę nie było na nią stać.
Aber ich sollte die Schule verlassen, denn meine arme Mutter konnte Ausbildung nicht weiter bezahlen.
PolishJest absolutnie zadziwiająco zimny i bezduszny dla tych z nas, których nawet na niego stać.
Es ist absolut erstaunlich kalt und seelentötend selbst zu uns, die es sich leisten können.
PolishTrzeba robić wszystko, by nie stać się ofiarą tych zachowań.
In Wirklichkeit habe ich den Prozess mit jeder Menge guter Absichten gestört.
Polish"Jesteś mądrzejsza, bardziej kreatywna, i stać Cię na więcej niż tylko to."