αγγλική μετάφραση του όρου «zwyczaj»

PL

«zwyczaj» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
zwyczaj {αρσ.}

PL zwyczaj
volume_up
{αρσενικό}

zwyczaj (επίσης: nawyk, obyczaj, przyzwyczajenie)
volume_up
custom {ουσ.}
Ponownie wyrażamy nadzieję, że Parlament nie wycofa się ze swego stanowiska, co niestety ma zwyczaj czynić.
We hope, once again, that Parliament will not go back on its word, as has unfortunately been its custom.
W istocie mam pewne obawy, ponieważ skoro obowiązuje u nas zwyczaj, lepiej go jako taki utrzymać, a nie koniecznie zmieniać zasady.
I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.
zwyczaj (επίσης: nawyk, przyzwyczajenie)
volume_up
habit {ουσ.}
Uważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.
And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.
Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.
The other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.
Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.
Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.
zwyczaj (επίσης: zastosowanie, praktyka, praktyczna strona)
volume_up
praxis {ουσ.}
zwyczaj (επίσης: droga, sposób, tor, kierunek)
volume_up
way {ουσ.}
Sposób, w jaki mamy zwyczaj używać bogactw naturalnych polega na tym, że je wydobywamy, zamieniamy w krótkożywotne produkty, a potem pozbywamy się ich.
The way we tend to use resources is we extract them, we turn them into short-life products and then dispose of them.
Na drodze do porozumienia z Państwem stoi tylko jeden problem prawny: zwyczajowy problem "aktu delegowanego”.
There is only one legal problem standing in the way of reaching an agreement with you: the usual 'delegated act' problem.
UE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.
The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
zwyczaj (επίσης: nawyk)
volume_up
mannerism {ουσ.}
śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
They stalk blissful couples and they study their every move and mannerism.
zwyczaj (επίσης: zadanie, nawyk, rutyna, praktyka)
volume_up
practice {ουσ.}
There is a practice called female circumcision.
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.
The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.
zwyczaj (επίσης: przyzwyczajenie)
volume_up
wont {ουσ.} [επίσημο]
A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic Judzkich przez krainę za Jordanem leżącą; i zszedł się zaś do niego lud, i uczył je zaś jako miał zwyczaj.
And he arose from thence and cometh into the borders of Judaea and beyond the Jordan: and multitudes come together unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «zwyczaj»:

zwyczaj

Παραδείγματα χρήσης του όρου «zwyczaj» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishProblem polega na tym, że takie sytuację mają zwyczaj koncentrować geny.
PolishWydaje się jednak, że zwyczaj ten nie znajduje już logicznego uzasadnienia.
PolishKomisja i Rada z zasady mają zwyczaj nagłaśniać sytuację bez względu na to, jak jest ona dramatyczna.
The Commission and the Council tend, in principle, to talk up the situation - as dramatic as it might be.
PolishW Stanach Zjednoczonych istnieje zwyczaj orędzia o stanie państwa wygłaszanego przez każdego prezydenta od 1790 roku.
And in the United States there is a State of the Union address given by every president since 1790.
PolishCzasami miałem zwyczaj więcej chodzić w nocy.
PolishJest to dobry zwyczaj, który pochwalam.
PolishMamy zwyczaj powtarzać, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną bezpośrednio przez obywateli.
We are used to repeating that the European Parliament is the only European Union institution which is directly elected by the people.
PolishTedy rzekł król do mędrców, rozumiejących czasy: (bo taki był zwyczaj przedkładać sprawy królewskie wszystkim biegłym w prawach i w sądach;
Then the king said to the wise men, who knew the times, (for so was the king's manner toward all that knew law and judgment;
PolishCharles miał zwyczaj mawiać, "Stopień, w jakim posiadasz styl projektowania, to stopień, w jakim nie rozwiązałeś problemu projektowania."
Charles used to say, "The extent to which you have a design style is the extent to which you have not solved the design problem."
PolishWśród organów parlamentarnych panuje zwyczaj głosowania najpierw nad poprawkami najdalej odbiegającymi od tekstu pierwotnego.
It is customary in parliamentary assemblies to vote first, as Mr Capoulas Santos requested, on the amendments furthest removed from the initial text.
PolishProblem ten jest jednak znacznie poważniejszy, ponieważ te federacje mają zwyczaj nasilać sankcje, gdy ktoś odwołuje się do zwykłych sądów.
However, the problem is wider than this as these federative bodies tend to increase sanctions when people resort to the ordinary courts.
PolishMamy zwyczaj zadręczania się miesiącami tą lub inną zmianą, ale często nie wkładamy żadnego wysiłku w ustalenie, czy dany akt prawny przyniósł pożądane skutki.
We tend to agonise for months over this or that amendment, but often put no effort into finding out whether the legislation has had its desired effect.
PolishJest to zwyczaj, według którego na każdą okrągłą rocznicę lub urodziny cała rodzina i wszyscy przyjaciele gromadzą się, by zatańczyć w miejscu przyszłego pochówku.
And a dig jig -- a dig jig is where, for a milestone anniversary or a birthday, you gather all your friends and family together and you dance on where you're going to be buried.
PolishRdzenni mieszkańcy różnych zakątków Ziemi, zanim podjęli ważną decyzję, mieli zwyczaj, by usiąść razem i zadać sobie pytanie "Jak ta decyzja wpłynie na nasz lud za siedem pokoleń?
The indigenous people around the world, before they made a major decision, used to sit around and ask themselves, "How does this decision affect our people seven generations ahead?"