αγγλική μετάφραση του όρου «urządzenie»

PL

«urządzenie» Αγγλικά μετάφραση

PL

urządzenie {ουδέτερο}

volume_up
1. γενικός
urządzenie (επίσης: przyrząd)
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
urządzenie (επίσης: przyrząd)
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Jakiekolwiek elektryczne urządzenie, przedłużacz, cokolwiek, musi być w stanie powiedzieć gniazdku: "Hej, gniazdko, pobieram za dużo prądu.
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
urządzenie (επίσης: wybieg, pomysłowość, inwencja, podstęp)
Urządzenie to nie koliduje z komputerami i innymi urządzeniami elektrycznymi.
It doesn't interfere with computers or electrical equipment.
Niestety urządzenie do głosowania zawiodło, a moje sygnały, że działa ono nieprawidłowo, zostały zlekceważone.
Unfortunately my voting equipment failed, and my efforts to draw attention to this fact were ignored.
urządzenie (επίσης: instalacja)
urządzenie (επίσης: sprzęt, narzędzie, przyrząd, naczynie, sztuciec, przybór)
urządzenie (επίσης: maszyna, automat)
Głosowałam za tymi poprawkami, ale urządzenie pokazywało czerwone światło.
I voted in favour of those motions, but the machine showed a red light.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.
Anesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Moje urządzenie, pozwala mi glosować "za” ale nie "przeciw”.
My machine allows me to vote 'for', but not 'against'.
urządzenie
2. Πληροφορική
urządzenie
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
3. τεχνολογία
urządzenie
Widzi Pan tutaj urządzenie z tworzywa sztucznego, którego cała ta sprawa dotyczy.
Here you see the plastic gadget that this is all about.
To urządzenie z tworzywa sztucznego jest podobne w stosowaniu do strzykawki.
The plastic gadget is just like using a syringe.
To duże międzynarodowe koncerny farmaceutyczne zadecydowały w tym niemieckim przypadku, że to urządzenie z tworzywa sztucznego i odnośny lek stanowią nierozłączną całość.
It is the large multinational pharmaceuticals industry that has decided, in the German case, that this plastic gadget and the medicine belong together.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «urządzenie»:

urządzenie

Παραδείγματα χρήσης του όρου «urządzenie» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishNastępnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
Your doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
PolishTo urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
PolishPięciokrotnie nie zadziałało moje urządzenie do głosowania przy głosowaniu roll-call.
(PL) My voting mechanism failed to work on five occasions during the roll-call vote.
Polish(Śmiech) Cieszę się mogąc oznajmić, że zbudowane przez nas rok temu urządzenie działa.
(Laughter) But I'm very excited to tell you that last year we did build it -- it works.
PolishJeśli usuwanie nie ma działać w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.
To avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
PolishOddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
PolishKelly była rzeźbiarką i to jest urządzenie, które wykonała na swój projekt semestralny.
Kelly was a sculptor, and this is what she did with her semester project.
PolishChodzi tu o ratowanie życia, do czego urządzenie to zdecydowanie się przyczynia.
PolishUrządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
PolishGłosowałam za tymi poprawkami, ale urządzenie pokazywało czerwone światło.
I voted in favour of those motions, but the machine showed a red light.
PolishUrządzenie jest szybkie i tanie i odpowiada na ważne pytanie: Czy ta woda jest skażona?
It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?
Polishw celu sprawdzenia, czy urządzenie właściwie działa i czy z instalacji całkowicie usunięto NO2)
to ensure that the system is working properly and that the system is purged of NO2)
PolishTo urządzenie z myszki za 2 dolary kosztowało wtedy może 5.000.
Or maybe even the $2 mouse gesture system at that time was costing around $5,000?
PolishWidzieliście to urządzenie, którego kobieta używała do usuwania migren?
Then you saw what that device looked like, that the woman was using to fix her migraines?
PolishNastępnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
PolishWymyślił niezmiernie skomplikowane urządzenie, ważące ponad 20 kg.
And he comes up with this incredibly complicated device. ~~~ It weighs about 50 lbs.
PolishPołączyć strzykawkę ze stojącą fiolką z rozpuszczonym proszkiem poprzez urządzenie transferowe.
While the product vial is upright, connect the syringe to the Mix2Vial set.
PolishA to urządzenie zewnętrzne, które możecie położyć na szafce nocnej.
And the EXD is an External Device that you can have on your night table.
PolishDobrym przykładem takiego interfejsu jest urządzenie AirPix.
A good example for this informational non-visual user interface is called AirPix.
PolishWydajność: To dane przez oświetlenie -- przede wszystkim jest to urządzenie do oświetlania.
Efficiency: This is data through illumination -- it's first of all an illumination device.