αγγλική μετάφραση του όρου «ulepszenia»

PL

«ulepszenia» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ulepszenia {πληθ.θηλ.}
volume_up
ulepszyć {συν.ρ.}

PL ulepszenia
volume_up
{πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

ulepszenia
volume_up
enhancements {πληθ.αρ.}
And then you can imagine some enhancements of human capacities.
We have skin enhancements, clothing.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «ulepszyć»:

ulepszyć

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ulepszenia» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishW niektórych obszarach wskazano już oszczędności i zaproponowano ulepszenia.
In some areas savings have already been identified and improvements proposed.
PolishBędziemy kontynuować nasze wysiłki, aby te ulepszenia zostały zaakceptowane przez Radę.
We shall continue our efforts to have those improvements approved by the Council.
PolishPróbowaliśmy wprowadzić dalsze ulepszenia poprzez zaproponowane przez nas poprawki.
We have tried to make further improvements through our proposed amendments.
PolishPrawdą jest też, że zawsze się da coś ulepszyć i ulepszenia są potrzebne.
It is true that things can always be improved and improvements are necessary.
PolishWyłącznie w kwestiach takich jak powyższe Unia Europejska mogłaby zapewnić ulepszenia.
Solely on points like these the European Union could deliver improvements.
PolishKierowano w tym miejscu do mnie szereg pytań dotyczących sposobów ulepszenia tego systemu.
A series of requests has been made here as to how we could improve the system.
PolishLudowa Partia Wolności i Demokracji (VVD) sprzeciwia się zakazom, ale popiera ulepszenia.
The People's Party for Freedom and Democracy (VVD) opposes bans, but supports improvements.
PolishPomimo postępów nadal potrzebne są ulepszenia w tej dziedzinie.
Although progress is seen, there is still room for improvement in this field.
PolishMegafarmy, tuczenie w zagrodach, chemiczne ulepszenia, długodystansowy transport, obróbka żywności.
Mega-farms, feed lots, chemical amendments, long-distance travel, food processing.
PolishUważam, że wprowadzone ulepszenia były warte naszego poparcia, choć nadal mam pewne obawy.
I feel the improvements made were worth our support, even though I still have some concerns.
PolishWzywamy Radę Unii Europejskiej do ulepszenia wniosku poprzez:
We call upon the Council of Ministers to improve the proposal in the following ways:
PolishW mojej opinii, ulepszenia, których oczekują od nas obywatele, mogą wywodzić się z dwóch aspektów.
In my view, the improvements our citizens expect can come from two angles.
PolishTakże wy możecie wprowadzić ulepszenia i zwiększyć jawność oraz przejrzystość.
PolishTak jak powiedział pan komisarz w ciągu ostatnich dwóch latach udało się osiągnąć ulepszenia.
As the Commissioner said, the last two years have seen improvements.
PolishPrzekazane informacje zostaną wykorzystane w celu ulepszenia tej strony.
PolishPropozycja UE była dobra; poszła ona w dobrym kierunku i powinniśmy zmierzać do jej ulepszenia.
The EU proposal was good; it went in the right direction, and we should have liked to improve it.
PolishDyrektywa wciąż ma się dobrze, ale potrzebne są ulepszenia.
PolishJednak ze względu na ulepszenia, jakie ono wnosi uznałem, że rozsądniej będzie wstrzymać się od głosu.
However, in view of the improvements that it brings, I believe it is wiser for me to abstain.
PolishJest to kolejny warunek ulepszenia skuteczności naszej pomocy.
PolishDlatego popieram ulepszenia, które proponuje sprawozdawczyni.