αγγλική μετάφραση του όρου «tętnić»


Μήπως εννοείτε tętnica
PL

«tętnić» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
tętnić {μη.συν.ρ}
EN

PL tętnić
volume_up
{ρήμα}

tętnić (επίσης: pulsować)
tętnić (επίσης: bić, pulsować)
volume_up
to pulse {αμεταβ.ρ.}

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «tętnić»:

tętnić

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tętnić» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Polishoperacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem przeszczepów naczyniowych CABG
the data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
PolishWięc to jest operacja pomostowania tętnic wieńcowych, taka jaką miał Al Gore, z małą różnicą.
So this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
PolishPo pewnym czasie ta narosła płytka może doprowadzić do zatkania tętnic.
Over time, this plaque build-up can lead to a clogging of your arteries.
PolishWysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.
High blood pressure increases the workload of the heart and arteries.
PolishObciążony wywiad rodzinny (zakrzepica tętnic u rodzeństwa lub u rodziców, występująca we
A positive family history (arterial thrombosis ever in a sibling or parent at a relatively early
Polishu pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic i
You have a condition of hardening of arteries (also known as atherosclerosis), and
PolishWystępowanie istotnego obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy nerkowej
Significant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
PolishIstotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy do jedynej czynnej nerki.
Significant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
PolishTo jedna z tętnic, która zasila serce, jedna z głównych, możecie zauważyć tu zwężenie.
This is one of the arteries that feed the heart, one of the main arteries, and you can see the narrowing here.
PolishLeczenie bólu po operacji pomostowania tętnic wieńcowych (patrz punkt 4. 8 i 5. 1).
Treatment of post-operative pain following coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see sections 4.8 and 5.1).
Polish24, 47 %; p < 0, 001), związane głównie ze zmniejszeniem występowania zamkniętych tętnic związanych z zawałem.
24, 47%; p < 0.001), mainly related to a reduction in occluded infarct-related arteries.
Polishzwężenie naczyń tętniczych (choroba tętnic obwodowych);
PolishPoprawia on elastyczność dużych tętnic i zmniejsza wskaźnik grubości błony środkowej do światła w małych tętnicach.
It improves large artery elasticity and decreases the media: lumen ratio of small arteries.
PolishLeczenie produktem Avastin należy całkowicie przerwać u pacjentów, u których wystąpi zakrzepica zatorowa tętnic.
Therapy should be permanently discontinued in patients who develop arterial thromboembolic events.
PolishZaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko (< 1/ 10 000) choroba posurowicza, anafilaksja, zapalenie guzkowate tętnic
Immune system disorders Very rare (< 1/ 10,000) Serum sickness, anaphylaxis, polyarteritis nodosa
PolishŚwieży zawał mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI), świeży udar niedokrwienny lub rozpoznana choroba tętnic obwodowych
Recent myocardial infarction (MI), recent stroke or established peripheral arterial disease
PolishKrwawienie występuje najczęściej w miejscu dostępu do tętnicy u pacjentów poddawanych przezskórnej plastyce tętnic.
Bleeding is most common at the arterial access site in patients undergoing percutaneous arterial procedures.
Polishniedomykalność zastawki aortalnej, miażdżyca tętnic wieńcowych, bradykardia zatokowa, przerost komory serca
Angina unstable, aortic valve incompetence, coronary artery atherosclerosis, sinus bradycardia, ventricular hypertropy
PolishWysoki procent pacjentów, którzy mieli co najmniej 70- procentowe zwężenie jednej lub wielu głównych tętnic (82. 4 % vs.
The higher percentage of patients who had at least 70 % narrowing of one or more major arteries (82.4 % vs.
PolishCholesterol LDL często nazywany jest „ złym ” cholesterolem, ponieważ może narastać w ścianach tętnic i tworzyć płytkę.
LDL cholesterol is often called ‘ bad’ cholesterol because it can build up in the walls of your arteries and form plaque.