αγγλική μετάφραση του όρου «sprecyzować»

PL

«sprecyzować» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
sprecyzować {συν.ρ.}

PL sprecyzować
volume_up
{συνοπτικό ρήμα}

1. γενικός

sprecyzować (επίσης: precyzować, uściślić, uściślać)
volume_up
to qualify {ρ.} (modify)
Jak rozumiem, na wniosek ten nie ma miejsca, lecz trzeba sprecyzować, jak wygląda sytuacja.
My understanding is that there is no room for this proposal, but the situation has to be qualified.
sprecyzować (επίσης: wskazać, określić, określać, precyzować)
Chcieli sprecyzować co wyróżnia je od nieszczęśliwych sąsiadów i przyjaciół.
And they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.

2. "żądania, cele"

Wartości odniesienia są sprecyzowane w Protokole w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu.
The reference values are specified in the Protocol on the excessive deficit procedure.
However, the competencies of this body are not specified.
Dlatego Komisja uważa, że należy jasno sprecyzować misję stacji publicznych oraz zapewnić ich finansowanie; w innym przypadku powstanie wielka niepewność.
This is why the Commission thinks that their public-service missions must be clearly specified and their funding ensured; otherwise great uncertainty will ensure.

3. "znaczenie"

sprecyzować (επίσης: określać, zdefiniować, definiować, precyzować)
Definiując słowo "nachylenie" stwierdzamy, że warto mieć jakieś wymiary, żeby sprecyzować, co ono oznacza.
And then as we start to define what does steepness mean, we realize it would be nice to have some measurements to really narrow it down, specifically what that means.
My widzimy w nim intruza, obcego, pewien organ, którego władzę trzeba ograniczyć lub sprecyzować i hamować.
Whereas we tend to view it as an intruder, a stranger, certainly an organ whose powers need to be limited or defined and constrained, the Chinese don't see the state like that at all.
Zadania tych organizacji są różne i sprecyzowane, ale w pewnych obszarach mimo wszystko występuje ryzyko nakładania się ich na siebie.
Their roles are defined and different, but in any case, there is a risk of duplication in some areas.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «sprecyzować»:

sprecyzować

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sprecyzować» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishMusimy jasno sprecyzować, co owo międzynarodowe porozumienie musi zawierać.
We also need a clear idea of what an international agreement must contain.
PolishStwarza to ważną szansę i pomoże nam sprecyzować nasze pomysły co do dalszych działań.
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
PolishZgadzam się, że Fundacja powinna sprecyzować dokładniej procedury budżetowe.
I agree with the rapporteur that the Foundation must draw up budgetary procedures more rigorously.
PolishByć może moglibyśmy sprecyzować, co zrobiono dotychczas?
Could we not do more, and could you perhaps be more specific about what has been done so far?
PolishJak rozumiem, na wniosek ten nie ma miejsca, lecz trzeba sprecyzować, jak wygląda sytuacja.
My understanding is that there is no room for this proposal, but the situation has to be qualified.
PolishNależy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
It is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
PolishNadszedł czas, by sprecyzować sposób działania.
PolishNa razie nie umiemy tego sprecyzować, ale próbujemy odpowiedzieć na to pytanie w laboratorium.
And that's a very basic question, which we don't know the answer to, but which we can try -- and we are trying -- to answer in the lab.
PolishTo pozwoliło nam powrócić do pierwszych praw, i sprecyzować latającą wieżę, akustyczną i oświetleniową obudowę, itd.
And it allowed us to go back to first principles, and redefine fly tower, acoustic enclosure, light enclosure and so forth.
PolishJestem jednak także przekonana, że trzeba lepiej sprecyzować niektóre aspekty i mam nadzieję, że będzie to możliwe w drugim czytaniu.
I am also convinced, however, that we need more detail on certain aspects and I hope that will be possible at second reading.
PolishNależy także sprecyzować, że obywatele europejscy prawo złożyć skargę, jeśli ich dane osobiste będą wykorzystywane niezgodnie z prawem.
Last but not least, it must be clarified that European citizens have the right to submit a complaint where their personal data is used illegally.
PolishW ostatecznej wersji wniosku musimy sprecyzować, czy jest to prośba skierowana do konsumentów, by zrezygnowali z praw, które przysługują im na mocy prawa krajowego.
We need to be clear in our final proposal. Are we asking consumers to give up some of the rights they have under national law?
PolishCzy przewodnicząca obradom Rady Hiszpania może sprecyzować swoje plany w tej dziedzinie i poinformować, kiedy można się spodziewać realizacji takich inicjatyw?
Can the Presidency elaborate on what exactly its plans are in this area and when we can expect such initiatives to be put in place?
PolishMy widzimy w nim intruza, obcego, pewien organ, którego władzę trzeba ograniczyć lub sprecyzować i hamować.
Whereas we tend to view it as an intruder, a stranger, certainly an organ whose powers need to be limited or defined and constrained, the Chinese don't see the state like that at all.
PolishBędziemy musieli zaktualizować różne wymagania dotyczące informacji oraz sprecyzować obowiązki i zakresy odpowiedzialności zawodowych stron umowy.
We will need to update the different information requirements and clarify the obligation and liabilities of the professional parties to the contract.
PolishJeśli mamy wspierać odnawialne źródła energii musimy sprecyzować, do czego dążymy poprzez wykorzystywanie ich.
in writing. - (FI) Mr President, if we are to promote renewable energy sources we have to be precise about what need we are aiming to meet by using them.
PolishDlatego Komisja uważa, że należy jasno sprecyzować misję stacji publicznych oraz zapewnić ich finansowanie; w innym przypadku powstanie wielka niepewność.
This is why the Commission thinks that their public-service missions must be clearly specified and their funding ensured; otherwise great uncertainty will ensure.
PolishUważam jednak za niezwykle ważne, by sprecyzować, jak obywatele europejscy znajdujący się na obszarze kryzysu mają dowiedzieć się, które państwo jest wiodące.
However, I consider it extremely important that it should be clear how European citizens on the scene of a crisis are to be informed as to who is the Lead State.
PolishNależy sprecyzować role poszczególnych instytucji zarządzających kryzysem, by zagwarantować otrzymywanie przez operatorów informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji.
The role of crisis management institutions must be clarified to ensure that operators receive this information which they need for making decisions.