αγγλική μετάφραση του όρου «redukować»

PL

«redukować» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
redukować {μη.συν.ρ}

PL redukować
volume_up
{μη συνοπτικό ρήμα}

1. γενικός

redukować (επίσης: ograniczyć, obniżyć, zredukować, obniżać)
This helps to reduce the symptoms of babesiosis.
W razie konieczności (na przykład z powodu działań niepożądanych) dawkę można redukować co 50 mg.
If needed (for example because of side effects), the dose may be reduced in 50 mg steps.
Chcę podkreślić jednak, że nie możemy jednocześnie zwiększać uprawnień agencji i redukować jej budżetu.
I wish to point out, however, that we cannot simultaneously increase the powers of an agency and reduce its budget.
redukować (επίσης: usunąć, usuwać, zredukować, zamknąć)
volume_up
to ax {ρ.} [αμερ.]
redukować (επίσης: zmniejszać zatrudnienie)
redukować (επίσης: zredukować, umniejszyć, zmniejszyć, zmniejszać)
redukować (επίσης: zredukować, skrócić, skracać, okrawać)
volume_up
to pare {μεταβ.ρ.}
redukować (επίσης: zredukować, skrócić, skracać, okrawać)
volume_up
to pare down {μεταβ.ρ.}
redukować (επίσης: obniżać, zmniejszać, podupadać)

2. χημεία

redukować (επίσης: zredukować, odtlenić, odtleniać)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «redukować»:

redukować

Παραδείγματα χρήσης του όρου «redukować» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishW razie konieczności (na przykład z powodu działań niepożądanych) dawkę można redukować co 50 mg.
If needed (for example because of side effects), the dose may be reduced in 50 mg steps.
PolishZachodnia połowa Europy zwiększyła emisje zamiast je redukować, mimo obietnic złożonych w Kioto.
Europe's western half, rather than cutting emissions, has increased them, despite its Kyoto promises.
PolishPomaga to redukować objawy choroby Parkinsona, takie jak sztywność i spowolnienie ruchowe.
This helps to improve the signs and symptoms of Parkinson's disease, such as stiffness and slowness of movement.
PolishPomaga to redukować objawy choroby.
PolishPartnerzy w obrębie G-20 zobowiązali się redukować nadmierną nierównowagę oraz utrzymywać nierównowagę na rachunku obrotów bieżących w rozsądnych granicach.
The G20 partners committed to reducing excessive imbalances and to maintaining current account imbalances at sustainable levels.
PolishJednakże w zamian za przyznanie pomocy państwa linie lotnicze muszą złożyć wiążące zobowiązanie, że nie będą likwidować miejsc prac i redukować wynagrodzeń.
However, in return for the provision of State aid, the airlines must give a binding undertaking not to make staff cuts or salary cuts.
PolishStwierdzam z żalem, że rezolucja ignoruje ten fakt, poprzez stwierdzenie, iż emisji nie można redukować dzięki zastosowaniu energii jądrowej.
It is regrettable that this resolution chooses to disregard that fact by insisting that emissions must not be reduced through the use of nuclear energy.
PolishPoruszono również inny ważny aspekt - musimy redukować deficyt budżetowy bez nadwerężania wzrostu, zwłaszcza przy dokonywaniu oszczędności.
The report also touches upon another important aspect - that we must combat the budget deficit without damaging growth, particularly as far as generating the economy is concerned.
PolishSądzimy, że UE powinna zacząć redukować swoje wsparcie dla rolnictwa już w roku 2010, po wydaniu tzw. oceny funkcjonowania budżetu długoterminowego na okres 2007-2013.
We think that the EU should already start to cut back on agricultural support in 2010, after the so-called health check on the long-term budget for 2007-2013.