αγγλική μετάφραση του όρου «przemyśl to»

PL

«przemyśl to» Αγγλικά μετάφραση

PL przemyśl to
volume_up

przemyśl to
Take some time to rest and think about things.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «przemyśl to» στα αγγλικά

to επίρρημα
English
to σύνδεσμος
English
to αντωνυμία
przemysł ουσιαστικό
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «przemyśl to» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishTo, że przemysł samochodowy w Europie ma problem strategiczny, to jedno.
The fact that the motor industry in Europe has a strategic problem is one thing.
PolishNiemniej jednak handel i przemysł wykorzystały to kosztem rolników i konsumentów.
Nonetheless, trade and industry have exploited this at the expense of farmers and consumers.
PolishA więc nowoczesny, energooszczędny przemysł to taki, który przetrwa.
Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive.
PolishNollywood to fantastyczny przemysł, który się dopiero narodził w tej części świata.
Sonny McDon W: Nollywood is a fantastic industry that has just been born in this part of the world.
PolishWszyscy wiemy, że przemysł farmaceutyczny to ogromny biznes.
PolishKraje europejskie muszą chronić nasz przemysł indywidualnie - to moim zdaniem jest najlepsze - lub wspólnie.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
PolishTo przemysł wart 265 milionów dolarów i szybko rośnie.
PolishAle czy przemysł zbrojeniowy to narzędzie odbudowy czy gra?
PolishSą oznaki tego, że przemysł odbiera to przesłanie.
PolishJeżeli Cargill zdecyduje się na coś, to cały przemysł oleju palmowego zareaguje, a przynajmniej 40-50 procent.
If Cargill makes a decision, the entire palm oil industry moves, or at least 40 or 50 percent of it.
PolishJeśli chodzi przemysł motoryzacyjny, to ustanowiliśmy wspaniałą współpracę pomiędzy różnymi stronami.
As far as the car industry is concerned, we have established excellent cooperation among the different parties.
PolishWięc jeśli oczekujesz, że rozwinięty przemysł wejdzie, to nie dobre - w ochronę naturanych żyjątek.
And so if you're looking for growth industries to get into, that's not a good one -- protecting natural creatures.
PolishBezpieczeństwo dzieci musi być dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że przemysł zabawkarski weźmie to pod uwagę.
Children's safety has to be our paramount consideration and I hope that the toy industry will take heed.
PolishTrzeci ważny obszar to przemysł budowlany.
PolishPrzemysł ten to 3,5% europejskiego PKB.
PolishCały przemysł motoryzacyjny to ogromna branża.
PolishBranża, która szczególnie ucierpiała w wyniku światowego kryzysu to przemysł stoczniowy i transport morski.
One branch of industry which has been affected especially badly as a result of the world crisis is shipbuilding and maritime transport.
PolishKomisja uświadomiła sobie, że ten cel nie zostanie zrealizowany przez przemysł samochodowy, a sam przemysł również to przyznał.
The Commission realised that this target would not be met by the car industry and the industry itself admitted this.
PolishPrzekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.
So you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.
PolishCo na to przemysł motoryzacyjny?