αγγλική μετάφραση του όρου «postępować»

PL

«postępować» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
postępować {μη.συν.ρ}
PL

postępować [postępuję|postępowałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

volume_up
UE powinna postępować tak, by zapobiec realizacji takiego scenariusza.
The EU should proceed in such a way as to prevent this from happening.
Będziemy postępować zgodnie z dokumentem w sprawie porządku głosowania.
We will proceed as it is on the order paper.
Musimy postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
postępować (επίσης: rosnąć, robić postępy, róść)
volume_up
to come along {ρ.} (make progress)
postępować
volume_up
to demean [demeaned|demeaned] {ρ.} [σπάνιο] (oneself)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «postępować» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishChcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
PolishZ tą przedstawiającą ogromną wartość swobodą należy jednak postępować ostrożnie.
However, this freedom, which is of great value, must be used with respect.
PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic techniques must be followed during the preparation of the infusion.
PolishUważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
I believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
PolishDalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
Take the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.
PolishTaka inicjatywa nie będzie obejmować tych, którzy nie chcą postępować naprzód.
Such an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
PolishBardzo poważnie traktujemy ten obowiązek i będziemy nadal postępować w ten sposób.
We are very serious about this commitment and we will continue to proceed in this way.
PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
PolishTo proces konieczny, który oczywiście musi jak najszybciej postępować.
It is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
PolishTo, czy globalizacja będzie postępować, nie rozstrzygnie się w Brukseli lub Strasburgu.
Whether or not globalisation takes place is not determined in Brussels or Strasbourg.
PolishNie powinniśmy postępować w ten sposób; potrzebujemy natomiast dialogu i wolności wyznania.
We should not act in this way; instead, we need dialogue and freedom of religion.
PolishInstrukcję należy przeczytać uważnie i postępować zgodnie z nią, punkt po punkcie.
PolishZalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.
PolishNależy postępować ściśle według zaleceń dotyczących zapobiegania oparzeniom skóry.
PolishNależy przestrzegać zaleceń lekarza oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:
PolishInnymi słowy, nie wystarczy powiedzieć "będziemy nadal postępować tak jak dotąd”.
In other words, it is not enough to say, 'we are going to continue in the same way as before'.
PolishTo stanie się jeszcze ważniejsze, jeżeli globalizacja będzie postępować tak, jak oczekujemy.
This becomes all the more important if globalisation continues, as we expect it to.
PolishMusimy postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
PolishAby temu zapobiegać, trzeba postępować zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
PolishMamy teraz przepisy na temat tego, jak postępować dalej z maturą europejską.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «postępować»:

postępować