αγγλική μετάφραση του όρου «podpisywać»

PL

«podpisywać» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
podpisywać {μη.συν.ρ}
PL

podpisywać [podpisuję|podpisywałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

volume_up
On Thursday and Friday, you will be able to sign the attendance register.
It is not enough to simply not sign fisheries agreements.
Zatem, panie prezydencie Klaus, proszę się nie poddawać; jeśli nie spełnią pana oczekiwań, proszę nie podpisywać traktatu.
So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
podpisywać (επίσης: podpisać)
podpisywać (επίσης: podpisać)
volume_up
to subscribe {ρ.} [επίσημο]
Przede wszystkim jest to pogląd niegodziwy i nie podpisuję się pod nim.
Above all, that is a mean-spirited view and one to which I do not subscribe.
Jako przewodniczący Komisji Europejskiej podpisuję się pod zasadami określonymi w przyjętym właśnie rozporządzeniu.
As President of the European Commission, I will subscribe to the principles laid down in the resolution you have just adopted.
Jeżeli mówimy o konieczności demokracji, praw człowieka, tolerancji i wolności słowa, podpisuję się pod tym.
If we are talking about the necessity of democracy, human rights, tolerance and freedom of speech, I subscribe to it all.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «podpisywać» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishKraje afrykańskie mają prawo podpisywać umowy o partnerstwie również z Chinami.
African countries have the right to make partnership agreements with the Chinese too.
PolishW czwartek i piątek można podpisywać listę obecności.
PolishZatem, panie prezydencie Klaus, proszę się nie poddawać; jeśli nie spełnią pana oczekiwań, proszę nie podpisywać traktatu.
So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
PolishNie wystarcza nie podpisywać umów o łowiskach.
PolishPrzed chwilą słyszałem na tej sali wezwania, aby nie podpisywać porozumienia z władzami Meksyku.
Mr President, in this Chamber a moment ago, I heard a call not to sign the understanding with the Mexican authorities.
PolishTeraz zaczęli się podpisywać.
PolishDlatego moja grupa postanowiła nie tylko nie podpisywać się pod tą rezolucją, ale też nie głosować i zaprotestować przeciwko temu, co się tutaj dzieje.
Therefore, my group has decided not only not to sign this resolution, but not to vote and to oppose what is going on here.
PolishSkorumpowani liderzy afrykańscy wolą podpisywać lukratywne kontrakty, za którymi nie idą żadne żądania, i UE wydaje się tracić swoje wpływy.
Corrupt African leaders prefer to sign lucrative deals that do not come with demands attached and so the EU appears to be missing out.
PolishNas nurtuje jednak pytanie, dlaczego te kraje nie zabijają się o to, by podpisywać te umowy, które mają być dla nich tak korzystne.
However, the question that concerns us is knowing why these countries do not fall over themselves to sign these agreements that would be so advantageous for them.
PolishŁatwo jest im podpisywać demagogiczne rezolucje w czasach dobrobytu gospodarczego, ale teraz nie chcą przyłączyć się do praktycznych działań.
It is easy for them to sign up to pious resolutions at a time of economic prosperity, but, now that is not the case, they are reluctant to sign up to practical action.
PolishW Kopenhadze nie warto podpisywać porozumienia, które nie będzie proporcjonalnie dzieliło obciążeń związanych z ograniczeniami emisji CO2 na świecie.
In Copenhagen, it will not be worth signing an understanding in which the burdens associated with limiting CO2 emissions are not spread proportionally on a world scale.
PolishJednak zanim je wyśmiejemy, przypomnijmy, że zgodnie z traktatem lizbońskim Unia Europejska ma prawo podpisywać takie umowy, o jakich jest mowa w sprawozdaniu.
But, before we laugh it off, we should remember that, under the Treaty of Lisbon, the European Union has the legal right to sign the kind of treaties envisaged here.
PolishNie ma dyskusji co do tego, że należy walczyć z terroryzmem, ale dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób i jakie porozumienia należy podpisywać w tej sprawie z Amerykanami.
It is indisputable that we should fight terrorism, but the discussion is about how this should be done, and what kind of agreements should be signed with the Americans on this.
PolishTreść dokumentu, który będziemy dziś podpisywać jest wynikiem negocjacji między różnymi instytucjami europejskimi, które zakończyły się porozumieniem już przy pierwszym czytaniu.
The text of the regulation we shall be signing today is the result of negotiations between the European institutions which were brought to a successful conclusion at first reading.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «podpisywać»:

podpisywać