αγγλική μετάφραση του όρου «do upadku»

PL

«do upadku» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «do upadku».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «do upadku» στα αγγλικά

do ουσιαστικό
English
do μετοχή
do
upadek ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «do upadku» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishAlbo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.
We shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
PolishJeśli nie udzielimy im tej pomocy i wsparcia, doprowadzimy również do naszego upadku.
If we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
PolishBoć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą;
For they sleep not, except they do evil; And their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
PolishA do upadku przywiedzie ich własny język ich; odłączy się od nich każdy, kto ich ujrzy.
And all men shall fear; And they shall declare the work of God, And shall wisely consider of his doing.
PolishPrzedmiotem naszej największej troski będzie niedopuszczenie do upadku kraju.
PolishKatapleksja może w niektórych przypadkach prowadzić do upadku pacjenta.
PolishEuropa musi pełnić funkcje socjalne, inaczej bowiem dojdzie do jej upadku.
PolishZapewne przyczyniły się one do upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki.
They undoubtedly led to the fall of apartheid in the Republic of South Africa.
PolishDoprowadzi to do stopniowego upadku Europy i europejskiej konkurencyjności w zglobalizowanej gospodarce.
It will lead to a gradual decline of Europe and European competitiveness in a globalised economy.
PolishW rezultacie przywódcy zyskiwali krótkotrwałą władzę, ale ostatecznie doprowadzili do upadku całą społeczność.
And that made the chiefs powerful in the short run, but led to the society's collapse in the long run.
PolishPoświęcanie kobiet i ich praw na ołtarzu rzekomych interesów ekonomicznych prowadzi do upadku społecznego.
Sacrificing women and their rights on the altar of some alleged economic interests leads to social decline.
PolishNiedorzeczne jest doprowadzanie biednych gospodarstw rolnych w Afryce do upadku na skutek konkurencji ze strony zamożnej UE.
It is unreasonable for the rich EU to force out poor farms in Africa through competition.
PolishDo upadku euro wystarczą najsłabsze państwa tej strefy.
PolishMam nadzieję, że rynki doprowadzą as do upadku i o to się modlę.
PolishMieliśmy silny przedsmak wydarzeń w ramach prac Komisji śledczej do zbadania sprawy upadku spółki Equitable Life.
We had a strong foretaste in the work we did in our committee of inquiry into the collapse of Equitable Life.
PolishLudzie, którzy twierdzili, że rock'n'roll prowadzi do upadku wartości moralnych, właściwie mieli trochę racji.
The people who said that rock 'n' roll would lead to the decline of moral values actually had a grain of truth to that.
PolishKomisja śledcza do zbadania sprawy upadku spółki "Equitable Life Assurance Society” (przedłużenie mandatu): Patrz protokól
Committee of Inquiry into the crisis of the Equitable Life Assurance Society (extension of mandate): see Minutes
PolishNieobecność kultury w większości przypadków prowadzi do upadku nie tylko gospodarki, ale także polityki i społeczeństwa.
The absence of culture in most cases results in the deterioration not only of the economy but also of politics and society.
PolishWszelkie wypowiedzi na ten temat, aż do upadku Związku Radzieckiego, kwalifikowano jako przestępstwo tak zwanej propagandy antyradzieckiej.
Any mention of the matter was, before the fall of the Soviet Union, treated as a crime of 'anti-Soviet propaganda'.
PolishCzy będziemy siedzieć z założonymi rękami i pozwalać zagranicznym importom na zajęcie naszych rynków i doprowadzenie naszego sektora do upadku?
Are we going to sit back and allow foreign imports to take over our markets and put our industry out of business?
Αλλα λόγια
Polish
  • do upadku

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.