αγγλική μετάφραση του όρου «aspekt»

PL

«aspekt» Αγγλικά μετάφραση

PL

aspekt {αρσενικό}

volume_up
aspekt (επίσης: widok, wygląd)
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Drugi aspekt dotyczy wzajemnego charakteru dostępu do rynków zamówień rządowych.
The second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
W tym względzie, najistotniejszy aspekt nie jest objęty tym sprawozdaniem.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
aspekt (επίσης: faseta)
This is one more facet of the crisis of capitalism.
Nie jest to zaskoczeniem w panujących okolicznościach, ale pokazuje kolejny aspekt braku unijnej solidarności.
This is not surprising under the circumstances, but it shows another facet of lack of EU solidarity.
Nazywamy to Misją Zero i to jest być może najważniejszy aspekt, odkryliśmy, że Misja Zero jest niewiarygodnie dobra dla biznesu.
. ~~~ And this is perhaps the most important facet: we have found Mission Zero to be incredibly good for business.
aspekt
volume_up
strand {ουσ.} [μεταφ.] (of activity, life)
Energetyczny aspekt europejskiego planu naprawy gospodarczej obejmuje pewne uderzające propozycje.
The energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
W drugim aspekcie koncentrujemy się na projektach badawczych i uwzględniamy różnorodność płci w dziedzinie badań.
In the second strand, we focus on research design and the account taken of gender diversity in research.
These measures have several strands.
aspekt (επίσης: punkt, kropka, szpic, rzecz, sprawa, sens, temat, cel, kwestia, racja)
Być może tracimy z pola widzenia ten aspekt również tutaj w Unii Europejskiej.
Perhaps we are missing that point here too in the European Union.
Wiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.
I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Podstawowy aspekt można podsumować zaledwie jednym słowem: ambicja.
The main point can be summed up by just one word: ambition.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «aspekt» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishKończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
Finally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishInny aspekt dotyczy pomysłu, aby korzyści z wolnego handlu były dwustronne.
Another important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
PolishW związku z tym apeluję, aby w przyszłości położyć nacisk na aspekt społeczny.
This is why I am calling for the emphasis to be put on the social aspect in future.
PolishPanie przewodniczący, międzynarodowy terroryzm stanowi negatywny aspekt globalizacji.
Mr President, international terrorism represents the dark side of globalisation.
PolishChciałbym dziś naświetlić ten szczególny aspekt sprawy.
Madam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
PolishDrugi aspekt dotyczy wzajemnego charakteru dostępu do rynków zamówień rządowych.
The second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
PolishPragnę w tym kontekście podjąć jeden aspekt, o którym jeszcze nie wspomniano.
I would like to address one aspect in this context that has not yet been mentioned.
PolishWiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.
I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
PolishEuropejska strategia rynku pracy musi wyraźnie wziąć ten aspekt pod uwagę.
The European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
PolishStrategia jest obszerna i nie mam czasu, aby przedstawiać każdy jej aspekt.
The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect.
PolishPowodem tego jest fakt, iż edukacja stanowi podstawowy aspekt możliwości zatrudnienia.
The reason for this is that education is a fundamental aspect of employability.
PolishW swojej odpowiedzi pani komisarz podkreśliła ten sam aspekt, jeśli chodzi o art.. 19.
In the Commissioner's response, she also stressed the same thing about Article 19.
PolishAspekt finansowy jest mniej ważny, chociaż nie powinniśmy o nim zapominać.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
PolishDlatego też wdrożenie programu "Small Business Act” wzmocni aspekt konkurencyjności.
Therefore, implementing the SBA strengthens the aspect of competitiveness.
PolishTo kolejny aspekt, który sprawia, że uproszczenie WPR jest szczególnie potrzebne.
This is another thing which renders the simplification of the CAP particularly necessary.
PolishMartwi mnie jeszcze jeden aspekt, którym jest europejski system rozliczeń.
There is one more aspect that worries me, and that is the European settlement system.
PolishSzczyt ten skonsolidował także wojskowy aspekt dostępu do źródeł energii.
Thirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
PolishAle jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «aspekt»:

aspekt