αγγλική μετάφραση του όρου «titkolt»

HU

«titkolt» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
titkolt {επιθ.}

HU titkolt
volume_up
{επίθετο}

titkolt (επίσης: rejtett)
volume_up
concealed {επιθ.}
He told me something he'd concealed from me since the time we were in Paris.
Sokakban felébredt a lelkiismeret, számos kemény szív lágyult meg könnyek között, sokan vallották meg régóta titkolt bűneiket.
Many consciences were awakened; many hard hearts melted into tears; many a penitent confession was made of crimes long concealed.
Sértődött hangjában csipetnyi féltékenység bujkált, és Morgaine döbbentett jött rá, hogy most derült csak ki Uriens számára, amit ő annyi éven át titkolt, hogy ki nemzette a fiát.
The sulkiness in his voice held a hint of jealousy too, and she remembered now, stricken, that it had been brought out what she had concealed all these years-who had fathered her son.
titkolt (επίσης: rejtett, burkolt, fedezett, védett)
volume_up
covert {επιθ.}
titkolt (επίσης: titkos, rejtett, magántermészetű, magán)
volume_up
privy {επιθ.}
titkolt (επίσης: titkos, rejtett)
volume_up
undercover {επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «titkolt» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianÉppen ellenkezőleg, ahogy ennek a jelentésnek a nem is titkolt céljai mutatják.
However, very much to the contrary, as shown by this report's shameless ambition.
HungarianAzt akarta, hogy megbízzon benne, és föltárja végre a féltve titkolt igazságot.
He wanted her to confide in him, to reveal at last the truth she kept so care- fully hidden.
HungarianEgy darabig hallgatagon poroszkáltak, s Gordon feje tele volt mindenféle titkolt lázadozással.
They walked for a time in silence, Gordon’s thoughts a hidden turmoil.
HungarianS gondosan ügyelt rá, hogy a hangjából ki ne érződjék a titkolt büszkeség.
HungarianMost kitört a vakáció, és a recepció vezetőjének arcán csak úgy ragyogott az el nem titkolt öröm.
But now school was out and the head clerk's pleasure was written large on his face.
HungarianKael Pindanon egyetértően és nem is titkolt ellenszenvvel bólogatott.
Kael Pindanon nodded in agreement, distaste showing on his seamed face.
HungarianNyilvánvaló volt, hogy semmit sem tudtak a gondosan titkolt románcról.
Evidently they knew nothing about the couple's secret little romance.
HungarianÉs mégis, mintha az asszonynak valami titkolt bánata volna.
She would often be lost in deep thought, with the saddest look upon her face.
HungarianAzután, szinte titkolt mozdulattal, gyorsan a nadrágja zsebébe csúsztatta és körülnézett.
Then she tucked it quickly inside her slacks, almost with a furtive movement, and looked around.
HungarianTitkolt diadallal kiraktam a köveimet az asztalra, színükkel fölfelé.
HungarianMareth titkolt indokait megszokás és félelem látszott erősíteni.
Hungariansúgta nem titkolt felindulással.
I had given up on you, he declared in a whisper, his emotions betraying him.
HungarianHárom ugrás után megvárt minket, nem titkolt derültséggel szemlélve igyekezetünket, hogy megpróbáljuk utolérni.
Three jumps and he'd wait, not hiding his amusement at our attempts to catch up.
Hungariankins szemlátomást titkolt valamit, mintha csak megszimatolta volna, hogy Tate valamit ki akar szedni belőle.
@kins was obviously being discreet and it smelled as though Tate was after something.
HungarianTőled A máguskirály alig titkolt diadalmassággal beszélt tovább.
HungarianA titkolt vágyakat veszik célba, a rettegés pedig jól jövedelmez.
HungarianÖn fontos információt titkolt el a rendőrség elől mondta.
HungarianÉrtékelte férje személyes vonzerejét, társasági kapcsolatait, és megbocsátotta alig titkolt kilengéseit is.
She appreciated his charm, his social connections, and forgave him his secret eccentricities.
HungarianTitkos fóbiája, amit még Alec előtt is titkolt, egyre inkább hatalmába kerítette: félelem a hidaktól.
His hidden fear, the one thing he had never revealed even to Alec, was upon him: the terror of bridges.
HungarianA felföldi csodálkozva és nem is titkolt büszkeséggel kapta fel a fejét a váratlan elismerésre.
The highlander looked up in surprise at the unexpected declaration, unable to hide the sense of pride he felt.