αγγλική μετάφραση του όρου «-szoros»


Μήπως εννοείτε szőrös
HU

«-szoros» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
szoros {επιθ.}
HU

-szoros {ουσιαστικό}

volume_up
-szoros (επίσης: -szorosan, -szeresen)
Ahogy kérte, egy Klineholtz tolózáras 9mm-es,...titánium ötvözetű, összerakható, 20-szoros nagyítású infravörös távcsővel...és ellensúlyozott mikro-huzagolt puskacsővel.
As you requested, a Klineholtz bolt-action nine-millimeter titanium folding stock with 20-time infrared sniper-scope and counterweighted micro-rifled barrel.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «-szoros» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianNem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
And there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
HungarianSzoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
HungarianMost nézzük azt a két gazembert, akinek a jelek szerint szoros köze van az ügyhöz.
And now as to the villains who seemed to be immedlately implicated in the matter.
HungarianHari apja a szó szoros értelmében halálra dolgozta magát az egyik gépmonstrummal.
Quite soon it was clear that if he used the Eject Hari, we were—what's wrong?
HungarianDe amikor több mérfölddel a szoros után összeverődtek, hatan hiányoztak közülük.
But when they reassembled several miles beyond the draw, six among them were missing.
HungarianMindkettejük mellé szoros őrizetet rendelek, felség biztosította Deira királyát.
I shall have them both closely 'guarded, your Majesty,' he assured the King of Deira.
HungarianŐ ennek a Tanácsnak az elnöke, és ő az, aki szoros európai együttműködést sürget.
She is the President of this Council and is calling for strong European cooperation.
HungarianA szőrös teremtmény a tünde hangjára ijedten összekuporodott, és Samre nézett.
The furred being crouched at the sound of the elf's voice and looked at him.
HungarianIgen, elég szőrös és bozontos volt, de inkább zömök, és a lábai göcsörtösek.
It's shaggy right enough, but they say it's squat, and its limbs are all twisted.'
HungarianA SZÓ SZOROS értelmében nem robbant föl, de nincs más szó arra, ami történt vele.
It did not literally explode, but there seemed to be no other word for what it did do.
HungarianAzoknak a lányoknak, akik így kifekszenek a napra, szőrös lesz a karjuk és a lábuk.
These girls that lie out like that in the sun will grow hair on their legs and arms.
HungarianQuiddity a szó szoros értelmében véve nem tenger, és az Ephemeris nem sziget.
Quiddity was not literally a sea; the Ephemeris was not literally an island.
HungarianEbben a tekintetben fontos lesz valamennyi intézmény szoros együttműködése.
In this regard, it will be important for all institutions to work closely together.
HungarianA szoros bejáratához gyalogosokat, mint mikor a Halys-nyiladékot próbáltátok védeni.
Foot soldiers at its head, as if you meant to hold it as you tried to hold Halys Cut.
HungarianÚgy tűnt, egy molylepke szállt rá, és szőrös tapogatóival a tarkóját csiklandozza.
It seemed a moth had alighted there and was stroking his nape with its furred antennae.
HungarianEurópának valóban energiára van szüksége a szó szoros értelmében és átvitt értelemben.
We need energy for Europe, indeed, both in literal and in metaphorical terms.
HungarianAz EU műholdas rádiónavigációs programja a szó szoros értelmében vett katasztrófa.
The EU satellite radio navigation programmes are an unmitigated disaster.
Hungarian. - Mindig is szoros kapcsolat volt az USA és az Európai Unió között.
in writing. - Relations between the US and the European Union have always been strong.
HungarianLába a szó szoros értelmében ki fog csúszni alóla, és az egész világ megszűnik körülötte.
But her legs were literally going out from under her and things were going dim.
HungarianKülönös, de szoros közösséget alkottak, amelyben erős volt az összetartozás érzése.
Together they formed an odd but solid community, with a satisfying sense of belong-ing.