αγγλική μετάφραση του όρου «megoldáson»

HU

«megoldáson» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «megoldáson».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «megoldáson» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Hungarian- Próbálkozz tündérmesékkel - ajánlotta Helen, aki Garpnál többet törte a fejét a megoldáson.
Try fairy tales, Helen suggested; she thought of his writing more often than he did.
HungarianToshio beharapta a száját, és hasztalan töprengett valami alternatív megoldáson.
HungarianA folyamat nem könnyű, és továbbra is a megoldáson fáradozunk.
HungarianE két kulcskérdés miatt a jelentésem felhívja a tagállamokat, hogy továbbra is dolgozzanak a megoldáson.
Because of these two key points, my report calls on Member States to continue to boost their flags.
HungarianMint mindig, most is kapott a könnyű, azonnali megoldáson.
HungarianVéleményem szerint helyes efféle megoldáson gondolkodni.
HungarianTalen az ajkát harapdálva gondolkodott a legjobb megoldáson.
HungarianA tymbrimik már akkor dolgoztak a megoldáson, amikor az emberek még nyers állatbőrökben jártak, Thomas Orley.
The Tymbrimi have been working on this problem since days when your ancestors wore animal skins, Thomas Orley.
HungarianMiközben más megoldáson törte a fejét, végzett az első sajtburgerével, és nézte a forgalmat a szeles utcán.
As he mulled over another approach, he finished his first cheeseburger and watched the traffic passing on the windswept street.
HungarianAmi Koszovót illeti, a vízumrendszerrel kapcsolatos megbeszélések még akkoriban kezdődtek, amikor Koszovó Szerbia része volt, de dolgozunk a megoldáson.
Where Kosovo is concerned, discussions on the visa regime started back when Kosovo was still part of Serbia, but we are working on finding a solution.
HungarianElsírtam volna magamat, ha tovább töröm a fejemet a megoldáson, még jobban összekuszálva és megrontva ezeket a szegény, gyönge teremtéseket.
I would start weeping again if I didn't stop reaching now for the solution; and these poor tender creatures around me would be even more damaged and confused than before.
HungarianMagyarul: az összes egészségügyi szakértőnek közösen kell dolgoznia a megoldáson, azoknak pedig, akik önhibájukon kívül a tönk szélére kerültek, anyagi segítséget kell nyújtanunk.
In other words, all the medical experts must sit down together, and economic assistance needs to be provided to those who innocently find themselves facing financial disaster.

Αλλα λόγια

Hungarian
  • megoldáson

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.