αγγλική μετάφραση του όρου «kirobbant»

HU

«kirobbant» Αγγλικά μετάφραση

HU kirobbant
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

kirobbant (επίσης: felrobbant, gyorsan lerajzol, leskiccel, elsüt)

2. "háborút"

kirobbant (επίσης: pórázról elenged)
Thor Larsen az asztalon keresztül a karja felé kapott; az elmúlt ötven óra minden felgyülemlett dühe kirobbant belőőle, mint egy őőrjöngőő medvébőől.
Thor Larsen came at him down the length of the table with all the pent-up rage of the past fifty hours unleashed in the violence of a maddened bear.
Miután tavaly augusztusban kirobbant az Oroszország és Grúziai közötti konfliktus, az ember hajlamossá vált azt gondolni, hogy a jó kerítések jelentik a jó szomszédságot.
After the conflict between Russia and Georgia had unleashed in August last year, one might have felt inclined to think that good fences make good neighbours.
Kipillantott az udvarra, a piros Mustangra és egy másik háborúra gondolt, amely az idősebb Davidet elvitte, és majdnem kirobbant belőle valami keserű válasz, de lenyelte.
He glanced out into the yard and saw the red Mustang, recalled how another war had claimed David-the-elder and nearly unleashed a bitter retort, but restrained himself.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «kirobbant» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianMég jóval az idén nyáron kirobbant pénzügyi válság előtt elkezdődött: már tavaly.
It started long before the financial crisis broke this summer: it started last year.
HungarianMajd hirtelen feltűnt Wil, valósággal kirobbant az erdőből, és nyargalt a palló felé.
Then suddenly Wil appeared, thrusting clear of the forest and racing for the dock.
HungarianA kapitányokból kirobbant a nevetés, tenyerükkel az asztalt csapkodták jókedvükben.
The captains all roared with laughter, pounding on the table in glee.
HungarianA rohamosztag katonáiból kis híján kirobbant már az elfojtott röhögés.
The men of the press-gang were near to bursting with suppressed laughter.
HungarianA szünetet kihasználva Carlos kirobbant: Most meg miben töröd a fejed?
In the interval Carlos burst out: What kind of game are you playing now?
HungarianA gróf egy pillanatig csak bámult a lovagra, aztán kirobbant belőle a nevetés.
HungarianMintha Danny kirobbant volna valami vékony falú méhből, az álomból,
He seemed to be bursting through some thin placental womb from sleep to
HungarianAmikor 2008 augusztusában egy régóta megoldatlan konfliktus kirobbant, azonnal reagáltunk.
When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008, we responded immediately.
HungarianAugusztusban azonban kirobbant a másodlagos jelzálogpiaci válság, ami továbbra is fejetlenséget okoz.
In August, however, the subprime crisis erupted and continues to create havoc.
HungarianEddig legalább ötször történt meg, hogy Markból majdnem kirobbant az igazság.
HungarianFelúszott a suttogások otthonából és kirobbant a fényre...
From the place of whis-pers, he swam up, up, and burst out into the light....
HungarianAmikor a futár megérkezett kirobbant a nagy tanácsteremből.
He burst out of his grand council chamber the moment the messenger had gone.
HungarianGesztusa talán nem csak a javákat fogja felébreszteni, hanem általános forradalmat is kirobbant.
Perhaps his gesture would stir up not only the Jawas, but bring about a general revolution.
HungarianAzután hirtelen hátrarántotta a fejét és kirobbant belőle a nevetés.
HungarianKirobbant-elhalt a ritmikus tapsolás, időnként egy-egy visítás hasította át a hömpölygő morajt.
Rhythmic clapping erupted, died out, the general roar rolling up and down, pierced by random shrieks.
HungarianAz Egyesült Államokban kirobbant válság - amint azt Önök is tudják - további következményekkel jár.
The crisis which started in the United States is, as you all know, continuing to have consequences.
HungarianReich kirobbant a személyzetiről, és beviharzott az áruforgalmiba.
HungarianCaligulából kirobbant a kacagás, és ettől kezdve hosszú ideig Fabatkának nevezett az egész udvar.
For a long time after this I was called Teruncius Claudius at the Palace, instead of Tiberius Claudius.
HungarianA tünde sértett válaszára Samből kirobbant a méreg.
HungarianNem az ő hibája volt, hogy kirobbant a harmadik világháború!"