αγγλική μετάφραση του όρου «kiment»

HU

«kiment» Αγγλικά μετάφραση

HU kiment
volume_up
{ρήμα}

kiment (επίσης: megment, kiszabadít, megszabadít)
kiment (επίσης: megment, kiemel)
kiment (επίσης: enyhít, csillapít, beken, lecsillapít)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «kiment» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianVinicius kiment a színészbejárón, és az udvarban találta Cassiust és a Tigrist.
Vinicius went out by the stage-door and found Cassius and The Tiger in the court.
HungarianA fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
Cramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
HungarianJennifer Fortescue egy székre dobta kabátját, és Mary nyomában kiment a szobából.
Jennifer Fortescue dropped her coat on a chair and followed Mary out of the room.
HungarianMeglepetésükre Yarber kiment eléjük a Heathrow-ra, az érkezési oldalon várta őket.
Much to their surprise, Yarber was waiting when they cleared customs at Heathrow.
HungarianAmikor a pincér kiment, összegörnyedt a karosszékben, és furcsa fintorokat vágott.
When the man had gone again, he sat hunched in the armchair, frowning to himself.
HungarianRowan kiment a teraszra, végigsétált rajta, megvizsgálta a cölöpöket, a vizet.
She went out on the deck, walked the length of it, studied the pilings, the water.
HungarianA férfi nem bírta elviselni saját árulását, félredobta az újságot, és kiment.
He could not bear his own deception, and, tossing the magazine away, he went out.
HungarianNéhány perccel azután, hogy a nővér kiment, Susan felkapcsolta az éjjeli lámpát.
A few minutes after the nurse had gone, Susan switched off the bedside lamp.
HungarianJobban tennénk, ha mindketten sötétben borotválkoznánk mondta az ezredes, és kiment.
We both ought to shave in the dark, the Colonel told him, and went out the door.
HungarianSzó nélkül sarkon fordult, s kiment, anélkül, hogy az úrnő elbocsátotta volna.
Without another word she turned and left the room, not waiting for dismissal.
HungarianTudom most és tudtam azon az estén, amikor bánattól megtörve kiment a szobámból.
That I know now and knew then the night he left my room crazed and grieved.
HungarianFelállt, csendesen annyit mondott: Nagyon köszönöm, Miss Elinor azzal kiment.
She got up, said quietly, Thank you very much, Miss Elinor, and left the room.
HungarianKomor visszabiggyesztette az orrára a napszemüvegét, és kiment Wendyvel a fölhajtóra.
Stark carried Wendy out to the driveway after putting his dark glasses on again.
HungarianBantry ezredes dörmögve belebújt a reggeli köpenyébe, és kiment a szobából.
Grumbling, Colonel Bantry wrapped himself in his dressing gown and left the room.
HungarianBarátságosan biccentett, majd lassú de határozott léptekkel kiment a szobából.
He gave an affable little nod and went slowly and precisely out of the room.
HungarianTudom bólintott Venkman, azzal kiment a nappaliba és Dana bőröndjével tért vissza.
I know, Venkman said, trotting into the living room and returning with her suitcase.
HungarianEgy egyiptomi gazdálkodó sem kívánt mást, amikor kiment megmunkálni a földjét.
That is what the Egyptian farmer wanted when he went out to till his fields.
HungarianMegcsókolta, ráterített egy tűzött takarót, és kiment, mert Michael elaludt.
She'd kissed him and laid a quilt over him and gone out because he was asleep.
HungarianA neuropszichiáter egy bólintására Klein kiment a szobából, hogy előkerítse Christ.
At a nod from the neuropsychiatrist, Klein left the room to go and get Chris.
HungarianMiss Bulstrode kiment, és egy karcsú, fekete hajú, középmagas leány jött be.
Then Miss Bulstrode went out and a slight dark girl of middle height came in.