αγγλική μετάφραση του όρου «jól nevelt»

HU

«jól nevelt» Αγγλικά μετάφραση

HU jól nevelt
volume_up
{επίθετο}

jól nevelt (επίσης: udvarias, illedelmes, jó modorú, illemtudó)
volume_up
mannerly {επιθ.}
jól nevelt (επίσης: arisztokratikus, fajtiszta, alaposan képzett, telivér)
volume_up
thoroughbred {επιθ.}
jól nevelt (επίσης: jó családból való, pedigrés)
volume_up
well-bred {επιθ.}
Jól nevelt angol nő, akiben nincs egy szikrányi érzelmesség, se huncutság.
Well-bred, unemotional English, without a sparkle of mischief.
Most már ne gúnyolj tovább kérlelt ugyanazzal a jól nevelt tartózkodással.
Don't mock me anymore, he said imploringly with the same well-bred restraint.
Well, a little well-bred obscenity never did any harm, did it?
jól nevelt (επίσης: udvarias, illedelmes, jó modorú, illemtudó)
volume_up
well-mannered {επιθ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «jól nevelt» στα αγγλικά

jól επίρρημα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «jól nevelt» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianA jól nevelt kislányoktól elvárták, mesélte egyszer, hogy elfussanak Günther elől.
She told me one time that all nice little girls were supposed to run away from him.
HungarianMilyen jól nevelt, fényes arcú fiú ez a Ryan, nehéz elhinni, hogy Mayfair, Julien egyik dédunokája.
Hard to believe a child like that was a Mayfair, a great-grandson of Julien.
HungarianElképesztő, mit tudnak az angolok a nyelvvel, hány jól nevelt árnyalatot facsarnak ki belőle.
Amazing what the British do with language; the nuances of politeness.
HungarianJól nevelt gyerekek, különben rosszabb lenne a helyzet, mondta magában René, és gúnyosan elmosolyodott.
Well-behaved kids, else it would be worse, Rene told himself, with an ironic smile.
HungarianÓ, igen, nagyon jól nevelt, elegáns velenceiek közé érkeztem!
Oh, yes, when I arrived, how proper were my finely clad Venetian guests.
HungarianEgy rendes, jól nevelt mozdony lelassít, ha meglátja a vörösre állított vészjelt.
An ordinary well-regulated locomotive slows down or pulls up when it sees the red light hoisted against it.
HungarianGyereke nem volt, de tartott néhány meglehetősen jól nevelt pudlit, és azokat rajongva szerette.
She had no children, but kept a couple of fairly well-behaved poodles which she loved dearly.
HungarianEllenben egy itteni jól nevelt arisztokratának nincs izgalmasabb, mint egy jó kis bosszú.
HungarianBilinek, mint általában minden jól nevelt angol ifjúnak, tisztán érthető kiejtése volt.
Now, in common with most well-educated young Englishmen, Bill had a pleasant but quite inaudible voice.
HungarianUdvarias Delfin volt, olyan jól nevelt, hogy tán párja sem akadt a világ tengereiben.
Will you please tell me if, on this island, there are places where one may eat without necessarily being eaten?
HungarianÉn meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle.
I was a harum-scarum, reckless lad, and he had had an education, and was already marked for the sword-belt.
HungarianÍgy hát volt köztük némi ellentét, de Ravelston volt olyan jól nevelt, hogy soha ne akarja a végsőkig vinni a dolgot.
So there was subtle disagreement between them, which Ravelston was too good-mannered to press home.
HungarianHagyjuk most a jól nevelt társasági fecsejt, oké?
HungarianEgy ilyen jól nevelt, illedelmes kislány.
HungarianAz ifjú leányzó azonban, lévén jól nevelt és tisztességes nőszemély, messze kerülte Hugót, mivel rossz hírét nagyon is jól ismerte.
But the young maiden, being discreet and of good repute, would ever avoid him, for she feared his evil name.
HungarianDaniel most is él, járja a nagyvilágot, és noha finom, jól nevelt vámpír, ugyanúgy nem állhatja a társaságomat, mint én az övét.
Daniel, though alive and wandering, though civil and gentle, can no more stand my company than I can stand his.
HungarianTartjuk a jól nevelt distanciát.
HungarianÉs mondjam azt, hogy egy csinos, de felszínes amerikai nő egy helyes, jól nevelt kisfiúval fejezte be Mary Pat helyett a férfi.
And tell them you are a pretty but shallow American female who has a handsome and polite little boy, he surmised.
HungarianDennings, aki józanul mindig kedves és jól nevelt volt, újra felkapcsoltatta a lámpákat, és lefilmezte a kislányt, amint felvágja a tortát.
Always a kind and gentle man when sober, Dennings had the lights rewarmed and filmed her as she cut it.
HungarianIgen felelte az angol nagyon komolyan, és megérintette Rita kezét ez volt az első alkalom , de nagyon úri, jól nevelt módon.
`Yes,' he answered, very serious-like, touching her hand for the first time but in a very gentlemanly way that was completely proper.