αγγλική μετάφραση του όρου «összeverődik»

HU

«összeverődik» Αγγλικά μετάφραση

HU összeverődik
volume_up
{ρήμα}

összeverődik (επίσης: összeköt, csoportosul)
összeverődik (επίσης: csoportosul)
összeverődik (επίσης: csoportosul, összecsomósodik, csomóba köt)