αγγλική μετάφραση του όρου «provoceren»

NL

«provoceren» Αγγλικά μετάφραση

NL provoceren
volume_up
{ρήμα}

provoceren (επίσης: tergen, trotseren, tarten, uittarten)
provoceren (επίσης: schudden, irriteren, prikkelen, ophitsen)
provoceren (επίσης: irriteren, prikkelen, ophitsen, sarren)
We zijn er om te inspireren, te provoceren, te mobiliseren, om onze mensen hoop te bieden.
We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
You'll provoke him when he returns.
Door deze woorden op Duits grondgebied uit te spreken probeerde hij doelbewust de Europese democraten te provoceren!
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!

Παραδείγματα χρήσης του όρου «provoceren» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

DutchRusland bewust provoceren is mijns inziens volledig verkeerd.
I think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.
DutchIk ken de heer Theonas, dus ik vertrouw erop dat hij niet zal provoceren.
DutchIk zou de leden van de Académie overigens nooit op een dergelijke manier hebben durven provoceren.
Purists could never accuse it of being franglais, not that I would ever dare to offer such an insult to the members of the Académie.
DutchNiet zij, maar oppositionele krachten tegen deze regering lijken de situatie op de Molukken te provoceren.
It is not they, but the opposition powers working against this government that seem to aggravate the situation within the Moluccas.
DutchDie vond dat hij moest provoceren.
DutchDie krachten in de Turkse staat hebben er natuurlijk belang bij om iedere gelegenheid aan te grijpen en zoveel mogelijk te provoceren.
It is these forces within the apparatus of the Turkish state who have a natural interest in exploiting every opportunity and engage in provocative behaviour as often as possible.
DutchOm de lichtshow te provoceren die je zometeen ziet, heb ik hem éénmaal per seconde aangeraakt op zijn zenuwring, met een scherpe punt als de scherpe tand van een vis.
And then to generate the display you're about to see, all I did was touch it once per second on its nerve ring with a sharp pick that's sort of like the sharp tooth of a fish.
DutchIk wil zeker niet provoceren, maar ik moet zeggen dat ik persoonlijk van mijn stuk gebracht en zelfs beschaamd ben door het beeld van nationaal egoïsme dat bepaalde Europese staten hebben laten zien.
Far be it from me to be provocative, but I am personally embarrassed and even ashamed at the image of national egotism presented by some European states.
DutchHet is in dit verband onbegrijpelijk dat dit voorjaar de Laskar Jihad de kans kreeg om met duizenden naar de Molukken te trekken om de conflicten daar nog eens te provoceren.
It is incomprehensible, in this respect, that the Laskar Jihad was given the chance this spring to go to the Moluccas in their thousands, in order to stoke up the conflicts there again.